Resultatregnskap

 

RESULTATREGNSKAP Note20182017
Renteinntekter og lignende inntekter:1
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner6 1125 206
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder289 185278 312
Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir15 89310 372
Sum renteinntekter og lignende inntekter311 190293 890
Rentekostnader og lignende kostnader:1
Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner95830
Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder83 07884 404
Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer20 68513 570
Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital9 1289 605
Andre rentekostnader o l kostnader5 0574 778
Sum rentekostnader og lignende kostnader118 906112 387
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER192 284181 503
Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning:
Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning7 5467 548
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester:
Garantiprovisjoner5 5635 671
Andre gebyrer og provisjonsinntekter9h40 08136 347
Sum provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester45 64442 018
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester:
Andre gebyrer og provisjonskostnader4 8644 638
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler:
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer-1901 331
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning7121 346
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta2 1062 068
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler2 6284 746
Andre driftsinntekter:
Driftsinntekter faste eiendommer1 0681 092
Andre driftsinntekter9f1 0522 487
Sum andre driftsinntekter2 1203 579
Netto andre driftsinntekter53 07453 253
Sum driftsinntekter245 358234 756
Lønn og generelle administrasjonskostnader:
Lønn840 64737 604
Pensjoner86 6775 963
Sosiale kostnader9i12 13711 424
Lønn mv.:59 46154 991
Administrasjonskostnader9i37 37935 908
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader96 84090 899
Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler:
Ordinære avskrivninger56 3686 534
Andre driftskostnader:
Driftskostnader faste eiendommer3 0882 841
Andre driftskostnader9g13 61913 246
Sum andre driftskostnader16 70716 087
Sum driftskostnader119 915113 520
DRIFTSRESULTAT FØR TAP125 443121 236
Tap på utlån,garantier m.v.:2c
Tap på utlån16 30339 251
Tap på garantier m.v.3152 027
Sum tap på utlån,garantier mv.16 61841 278
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP108 82579 958
Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap
på verdipapirer som er anleggsmidler:
Gevinst/tap5 610593
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT114 43680 551
Skatt på ordinært resultat9a26 94819 683
RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT1087 48760 868
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET87 48760 868
Overføringer og disponeringer:
Overføringer
Overført til utjevningsfond2 8981 731
Disponeringer
Utbytte egenkapitalbeviskapital8 1256 250
Overført til sparebankens fond73 46449 887
Overført til gavefond3 0003 000
SUM DISPONERINGER84 58959 137
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER87 48760 868
Vis alle noter