Resultatregnskap

 

RESULTATREGNSKAP  Note 2018 2017
Renteinntekter og lignende inntekter: 1
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 6 112 5 206
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 289 185 278 312
Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir 15 893 10 372
Sum renteinntekter og lignende inntekter 311 190 293 890
Rentekostnader og lignende kostnader: 1
Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 958 30
Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 83 078 84 404
Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 20 685 13 570
Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 9 128 9 605
Andre rentekostnader o l kostnader 5 057 4 778
Sum rentekostnader og lignende kostnader 118 906 112 387
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 192 284 181 503
Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning:
Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 7 546 7 548
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester:
Garantiprovisjoner 5 563 5 671
Andre gebyrer og provisjonsinntekter 9h 40 081 36 347
Sum provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester 45 644 42 018
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester:
Andre gebyrer og provisjonskostnader 4 864 4 638
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler:
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer -190 1 331
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 712 1 346
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta 2 106 2 068
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 2 628 4 746
Andre driftsinntekter:
Driftsinntekter faste eiendommer 1 068 1 092
Andre driftsinntekter 9f 1 052 2 487
Sum andre driftsinntekter 2 120 3 579
Netto andre driftsinntekter 53 074 53 253
Sum driftsinntekter 245 358 234 756
Lønn og generelle administrasjonskostnader:
Lønn 8 40 647 37 604
Pensjoner 8 6 677 5 963
Sosiale kostnader 9i 12 137 11 424
Lønn mv.: 59 461 54 991
Administrasjonskostnader 9i 37 379 35 908
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 96 840 90 899
Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler:
Ordinære avskrivninger 5 6 368 6 534
Andre driftskostnader:
Driftskostnader faste eiendommer 3 088 2 841
Andre driftskostnader 9g 13 619 13 246
Sum andre driftskostnader 16 707 16 087
Sum driftskostnader 119 915 113 520
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 125 443 121 236
Tap på utlån,garantier m.v.: 2c
Tap på utlån 16 303 39 251
Tap på garantier m.v. 315 2 027
Sum tap på utlån,garantier mv. 16 618 41 278
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 108 825 79 958
Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap
på verdipapirer som er anleggsmidler:
Gevinst/tap 5 610 593
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 114 436 80 551
Skatt på ordinært resultat 9a 26 948 19 683
RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT 10 87 487 60 868
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 87 487 60 868
Overføringer og disponeringer:
Overføringer
Overført til utjevningsfond 2 898 1 731
Disponeringer
Utbytte egenkapitalbeviskapital 8 125 6 250
Overført til sparebankens fond 73 464 49 887
Overført til gavefond 3 000 3 000
SUM DISPONERINGER 84 589 59 137
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 87 487 60 868
Vis alle noter