Note 10

10. Nøkkeltall

(beløp i hele 1.000 kroner)

 RESULTATREGNSKAP2018 % av GFK2017 % av GFK
Renteinntekter og lignende inntekter311.1902,93293.8902,87
Rentekostnader og lignende kostnader118.9061,12112.3871,10
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER192.2841,81181.5031,77
Utbytte7.5460,077.5480,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester45.6440,4342.0180,41
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester4.8640,054.6380,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer2.6280,024.7460,05
Andre driftsinntekter2.1200,023.5790,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER53.0740,5053.2530,52
SUM DRIFTSINNTEKTER245.3582,31234.7562,29
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader59.4610,5654.9910,54
Administrasjonskostnader37.3790,3535.9080,35
Ordinære avskrivninger9.3680,066.5340,06
Andre driftskostnader16.7070,1616.0870,16
SUM DRIFTSKOSTNADER119.9151,13113.5201,11
DRIFTSRESULTAT FØR TAP125.4431,18121.2361,18
16.6180,1641.2780,40
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP108.8251,0379.9580,78
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler5.6101,055930,01
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT114.4351,0880.5510,83
Skatt på ordinært resultat26.9480,2519.6830,19
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET87.44870,8260.8680,59
     
Gjennomsnittlig forvaltningskapital10.616.90210.234.624