Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en risikoklasse fra A til K.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement. På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen. Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet. Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

Overtatt eiendommer

2018 2017
Eiendom overtatt 38.320 36.320
Andre eiendeler overtatt 2.122 1.000
Overtatte eiendeler 40.442 37.320

Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vert stilt som sikkerhet for slike engasjementer. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelt avvik fra balanseført verdi av misligholdt eller nedskreven engasjement ved overtakelsen klassifiseres som nedskrivning på utlån.

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2018

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 20.614 13.598 25.868 50.401
Nedskrivning 200 12.353
PM netto 20.614 13.598 25.668 38.048
BM brutto 32.912 367 3127 56.745
Nedskrivning 221 1000 1.373
BM netto 32.912 146 2.127 55.372
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 53.526 13.965 28.995 107.146
Netto betalingsmisligholdte fordringer 53.526 13.744 27.795 93.420

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2017

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 37.944 15.087 16.587 36.670
Nedskrivning 218 830 10.412
PM netto 37.944 14.869 15.757 26.258
BM brutto 49.880 26.834 90 61.695
Nedskrivning 12.220
BM netto 49.880 26.834 90 49.475
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 87.824 41.921 16.677 98.365
Netto betalingsmisligholdte fordringer 87.824 41.703 15.847 75.733

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

2018 2017 2016 2015
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån 150.107 156.963 193.469 148.532
Nedskriving 15.147 23.680 21.603 23.561
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån 134.960 133.283 171.866 124.971
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån 16.526 6.574 10.503 32.230
Nedskrivning tapsutsatte lån 4.455 2.724 4.470 14.395
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån 3.850 6.033 17.395
Amortiseringer i balansen 302 1531
Sum nedskrivninger i balansen 19.905 27.935

Fordeling av lån på risikoklasser

Risikoklasse Brutto utlån pr risikoklasse Garantier pr risikoklasse Nedskrivning på individuelle utlån Brutto utlån pr risikoklasse Garantier pr risikoklasse Nedskrivning på individuelle utlån
31.12.2018 31.12.2017
Klasse – A 573.347 31.521 514.847 26.998
Klasse – B 1.891.415 60.339 1.723.096 71.950
Klasse – C 2.134.853 70.596 1.856.940 75.371
Klasse – D 1.154.293 40.631 962.924 25.459
Klasse – E 973.948 44.598 887.936 35.549
Klasse – F 652.524 45.946 699.751 29.750
Klasse – G 611.608 8.321 836.461 58.757
Klasse – H 231.440 8.799 158.457 24.364
Klasse – I 104.992 4.614 116.072 26.854
Klasse – J 349.347 53.247 282.764 3.888
Klasse – K 213.332 2.723 19.905 210.873 4.792 27.936
Totalt utlån og garantier 8.891.099 371.335 0,21 % 8.250.121 383.732 0,32 %

 

I % av utlån pr. 31.12.2018 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 1,5 %, mot. 1,6 % pr. 31.12.2017. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en økning fra 0,10 % til 0,14 % prosentpoeng av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en tapsprosent på 0,16 % målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2018, kraftig ned fra 0,40 % i 2017.Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 0,25 % i snitt. Gruppenedskrivningene utgjør 22,5 mill kroner pr. 31.12.2018 mot 22,0 mill kroner i 2017. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i fast eiendom er økt fra 84,3 % pr. 31.12.2017 til 87,9 % pr. 31.12.2018.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2018 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.607.431. Pr. 31.12.17 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.640.466. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.18 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 157.359, mot 157.994 pr. 31.12.17. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 19,50 % i selskapet, tilsvarende 86.844 aksjer bokført til 81.158. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Brutto eksponering 2018 2017
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 416.962 599.861
Brutto utlån til kunder 8.891.099 8.250.121
Aksjer og andeler 316.450 276.960
Sertifikater og obligasjoner 842.909 782.529
Overtatt eiendeler (eiendommer) 40.442 37.320
Sum eiendeler 10.507.862 9.946.791
Forpliktelser
Garantier/pantstillelser Norges Bank 689.587 751.427
Ubenyttet kreditter 551.481 757.029
Sum forpliktelser 1.450.009 1.508.456
Sum kreditteksponeringer 11.957.871 11.455.247
Norges Bank pant 318.252

 

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer 2018 2017
Lån med flytende rente 8.532.088 7.985.435
Lån med fast rente 359.011 264.686
Sum brutto utlån til kunder 8.891.099 8.250.121

Utlån, garantier og trekkrettigheter fordelt etter sektor og næring

Brutto utlån Garantier Trekkrettigheter
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Personmarked 5.856.662 5.285.855 130.821 122.142 165.263 148.371
Primærnæringen 304.972 333.215 14.267 15.098 26.713 34.808
Industri/bergverk 127.649 101.264 3.939 3.745 14.493 13.997
Bygg og anlegg 442.260 539.511 80.555 86.348 59.834 74.175
Varehandel, hotell og restaurantdrift 283.272 252.752 38.105 36.785 37.834 40.765
Utenriks sjøfart og oljeboring 556 379 105
Transport ellers 56.773 45.078 10.545 10.479 5.355 4.515
Forr. Messig/faglig tjenesteyting og eiendomsdrift. 1.593.396 1.534.868 88.623 101.604 40.382 49.329
Tjenesteyting ellers 215.268 150.155 3.134 7.535 21.144 20.272
Kommuner 1.292 1.458 756 180.463 370.797
Andre 8.999 5.586 485
Brutto utlån 8.891.099 8 250.121 371.335 383.736 551.481 757.029
Portefølje Verd 1.607.369 1.640.466
Brutto inkl Verd 10.498.468 9.890.587

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

Utlån Garantier Trekkrettigheter
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Haugesund 33,33 % 36,89 % 35,42 % 39,29 % 48,04 % 44,29 %
Karmøy 11,26 % 10,36 % 15,10 % 12,80 % 7,74 % 16,98 %
Vindafjord 18,79 % 21,01 % 25,32 % 25,32 % 26,08 % 20,75 %
Tysvær 12,36 % 13,49 % 9,40 % 9,14 % 11,05 % 11,68 %
Bømlo 4,47 % 4,88 % 5,20 % 4,44 % 1,95 % 5,85 %
Sveio 2,70 % 2,99 % 0,24 % 0,37 % 1,73 % 0,43 %
Andre 17,05 % 10,36 % 9,31 % 8,64 % 3,37 % 0,02 %
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap

2018 2017
Periodens  nedskrivninger på individuelle lån 9.093 21.922
Periodens endringer i gruppenedskrivninger 500 -1.000
Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er nedskrevet 6.242 19.601
Periodens inngang på tidligere konstaterte tap -537 -3.237
Tap garanti 315 2.028
Amortiseringer 1.004 1.964
Kostnadsført tap 16.617 41.278

Endring i nedskrivninger på individuelle utlån

2018 2017
Nedskrivninger på individuelle utlån 01.01. 27.936 26.073
Periodens  nedskrivninger på individuelle lån 9.093 21.922
Tilbakeførte nedskrivninger i år (tidligere avsatt) -17.016 -20.519
Amortiseringer (kostnadsført tap) 1.004 1.964
Amortiserte renter inntektsført -1.112 -1.504
Nedskrivninger i balansen pr 31.12 19.905 27.936

Endring i nedskrivninger på grupper av utlån

2018 2017
Gruppenedskrivninger 01.01 22.000 23.000
Periodens endring i gruppenedskrivninger 500 -1.000
Gruppenedskrivninger pr 31.12 22.500 22.000