Note 5

 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 

5.a. Verdsettelse

Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.  Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.  Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

5.b. Spesifikasjon av postene

Maskiner Inventar Kjøretøy IT programvare Bygninger Tekniske innstallasjoner Sum
Anskaffelseskost 01.01.18 4.735 1.598 2.106 3.549 24.330 7.173
Tilgang 2018 581 284 881 3.435 9
Avgang til anskaffelseskost -321
Akk. Av og nedskrivninger -1.856 -564 -938 -1 690 -755 -566 -6.368
Bokført verdi 31.12.18 3.460 1.318 1.728 5.295 23.585 6.607 41.993
Økonomisk levetid 5 år 7 år 5 år 5 år 50 år 20 år
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene.

Posten ”bygninger etc.” består av:

Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgaten 117 (utleiebygg)

Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 20,6 mill. kroner og et areal på 3.335 m2. Av dette arealet har ca. 105 m2 vært leid ut mesteparten av 2018, men fra slutten av året benyttes alt til egen virksomhet. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 10,5 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene har i 2018 vært utleid i sin helhet. Totale leieinntekter utgjorde i 2018ca 1.068. og i 2017 ca. 1.091.  Bankens øvrige kontorer drives i leide lokaler, med en total husleie for året på ca. 2.902 (2.801 i 2017).