Note 8

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

8.a. Lån til og sikkerhetsstillelse overfor

ForstanderskapetLån/SikkerhetsstillelseHonorarer
Leder Sigmund Lundal59.500
Nestleder Gunnvor Bakke2.720.0008.000
Medlemmer i forstanderskapet
Berit Gjellesvik5.700
Elisabeth Haugeen Skeie1.895.0000
Torunn Kaasamoen2.000
Leif Aalvik13.700
Ellen Markhus10.199.0000
Vibeke Bjerkvik4.000
Nils Konrad Bua3.088.0002.000
Aril Bjordal2.000
Francisco Munoz1.962.0000
Steinar Strand6.000
Leif Henry Espevold4.000
Kjersti Skogland Urrang2.000
Mari Kjølstad Tenden2.000
Morten Hedegaard Larsen2.720.0002.000
Finn Nistad250.0002.000
Ingfrid Nilssen0
Marit Øverland Ilstad4.341.00025.200
Trygve Hebnes3.485.0002.000
Solfrid Hjortland Kinn1.250.0002.000
Olav Granberg0
Hans Sandvold2.000
Irene Stuhaug2.000
Eli Margrethe Hauge2.000
Tønnes B. Tønnessen2.000
Kjell Helgesen2.000
Kirsten Sylvi Gloppen2.000.0002.000
Johannes Tor Geir Johansen2.000
Marit Synnøve Frantsen0
Eyvind Iversen1.057.0000
Hilde Marie Juul2.360.0002.000
Anne-Lise Liestø2.730.00025.700
Wenche Endresen1.199.0000
Paal Nebylien4.627.0002.000
Rolf Lillehammer3.676.00023.200
Grethe Solheim1.668.0002.000
Dan Andre Arsvold2.000
André Sæbø793.0006.000
Styret
Styrets leder Reidar Pedersen173.700
Styrets nestleder John Erik Hagen1.174.000123.000
Styremedlemmer
Borgny Eidesvik103.000
Liv Reidun Grimstvedt103.000
Benedicte Storhaug103.000
Thorleif Thormodsen til 26.02.1816.600
Jone Tveit1.965.00094.000
Fra de ansatte
Hans Olav Omland1.921.000103.000
Merethe Hansen3.706.000103.000
Fast møtende varamedlem
Marius Selsø Håkonsen60.000
Ekstern Revisor
Lån til bankens øvrige ansatte 174.488.992

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2018 utgjort et snitt på 1,50 %, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet med 0,86 mill kroner i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Ved utgangen av 2018 hadde banken 67 ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 10 på deltid.  Dette utgjør til sammen 68,26 årsverk, en økning på 2 årsverk siden forrige årsskifte.

Banken har i tillegg kantinemedarbeider, vaktmester og 4 renholds ansatte, alle på deltid, som til sammen utgjør vel 2 årsverk.

8.b. Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte

Lån/SikkerhetsstillelseLønnAnnen godtgjørelsePensjonskostnaderBonus 2018
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre8.745.0001.517.300173.000990.19720.076
Banksjef Torstein Langeland5.062.0001.127.833185.000207.01720.076
Økonomisjef Kåre Gullhaug986.834132.000235.69120.076
Banksjef Tove Sternhoff2.475.000750.592177.000150.03920.076
Økonomisjef Steffen Næss3.690.000770.742183.000121.61820.076
Leder digitalen kanaler og kundeopplevelser, Lillian Medby Morisbak5.187.000801.22528.00082.98720.076
Leder for Risikostyring og Compliance, Thor Krukhaug163.839 2.60014.2223.346

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Om økte pensjonskostnader for banken i denne forbindelse, se tabell lønn etc. i denne note.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

8.c. Pensjonsforpliktelser

I 2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte og ektefellepensjon for tidligere leder av banken. Banken har pr. 31.12.2018 3 gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7 % for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1 % mellom 7,1G og 12 G. I tillegg har banken en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kom spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Banken er med i AFP ordningen for bank og finans. Dette er en livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Ordningen skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet.

Årets pensjonskostnad fremkommer slik:20182017
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arbeidsgiveravg.29
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser21,335
Administrasjonsomkostninger12,54
Kostnadsført arbeidsgiveravgift7,24
Sum beregnede pensjonskostnader sikret ordning4172
Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift5.5595.128
Kompensasjonsordning over drift1035763
Totalt bokførte pensjonskostnader6.6355.963
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser20182017
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser gammel ytelsesordning391337
Estimert verdi av pensjonsmidlene00
Forpliktelse kompensasjonsordning alle ansatte3.0201.984
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning3.4112.321
Pensjonsforpl. servicepensjon adm. banksjef20182017
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. avg520777
Estimerte påløpte tilleggspensjonsforpliktelser adm. banksjef inkl. avg.2.0761.388
Pensjonsforpliktelser servicepensjon/ adm. banksjef inkl. avg.2.5962.165
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. arbeidsgiveravgift6.0074.486

 

Aktuariell gevinst oppstått gjennom året er ført mot egenkapitalen med 305.