Note 8

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

8.a. Lån til og sikkerhetsstillelse overfor

Forstanderskapet Lån/Sikkerhetsstillelse Honorarer
Leder Sigmund Lundal 59.500
Nestleder Gunnvor Bakke 2.720.000 8.000
Medlemmer i forstanderskapet
Berit Gjellesvik 5.700
Elisabeth Haugeen Skeie 1.895.000 0
Torunn Kaasamoen 2.000
Leif Aalvik 13.700
Ellen Markhus 10.199.000 0
Vibeke Bjerkvik 4.000
Nils Konrad Bua 3.088.000 2.000
Aril Bjordal 2.000
Francisco Munoz 1.962.000 0
Steinar Strand 6.000
Leif Henry Espevold 4.000
Kjersti Skogland Urrang 2.000
Mari Kjølstad Tenden 2.000
Morten Hedegaard Larsen 2.720.000 2.000
Finn Nistad 250.000 2.000
Ingfrid Nilssen 0
Marit Øverland Ilstad 4.341.000 25.200
Trygve Hebnes 3.485.000 2.000
Solfrid Hjortland Kinn 1.250.000 2.000
Olav Granberg 0
Hans Sandvold 2.000
Irene Stuhaug 2.000
Eli Margrethe Hauge 2.000
Tønnes B. Tønnessen 2.000
Kjell Helgesen 2.000
Kirsten Sylvi Gloppen 2.000.000 2.000
Johannes Tor Geir Johansen 2.000
Marit Synnøve Frantsen 0
Eyvind Iversen 1.057.000 0
Hilde Marie Juul 2.360.000 2.000
Anne-Lise Liestø 2.730.000 25.700
Wenche Endresen 1.199.000 0
Paal Nebylien 4.627.000 2.000
Rolf Lillehammer 3.676.000 23.200
Grethe Solheim 1.668.000 2.000
Dan Andre Arsvold 2.000
André Sæbø 793.000 6.000
Styret
Styrets leder Reidar Pedersen 173.700
Styrets nestleder John Erik Hagen 1.174.000 123.000
Styremedlemmer
Borgny Eidesvik 103.000
Liv Reidun Grimstvedt 103.000
Benedicte Storhaug 103.000
Thorleif Thormodsen til 26.02.18 16.600
Jone Tveit 1.965.000 94.000
Fra de ansatte
Hans Olav Omland 1.921.000 103.000
Merethe Hansen 3.706.000 103.000
Fast møtende varamedlem
Marius Selsø Håkonsen 60.000
Ekstern Revisor
Lån til bankens øvrige ansatte 174.488.992

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2018 utgjort et snitt på 1,50 %, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet med 0,86 mill kroner i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Ved utgangen av 2018 hadde banken 67 ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 10 på deltid.  Dette utgjør til sammen 68,26 årsverk, en økning på 2 årsverk siden forrige årsskifte.

Banken har i tillegg kantinemedarbeider, vaktmester og 4 renholds ansatte, alle på deltid, som til sammen utgjør vel 2 årsverk.

8.b. Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte

Lån/Sikkerhetsstillelse Lønn Annen godtgjørelse Pensjonskostnader Bonus 2018
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre 8.745.000 1.517.300 173.000 990.197 20.076
Banksjef Torstein Langeland 5.062.000 1.127.833 185.000 207.017 20.076
Økonomisjef Kåre Gullhaug 986.834 132.000 235.691 20.076
Banksjef Tove Sternhoff 2.475.000 750.592 177.000 150.039 20.076
Økonomisjef Steffen Næss 3.690.000 770.742 183.000 121.618 20.076
Leder digitalen kanaler og kundeopplevelser, Lillian Medby Morisbak 5.187.000 801.225 28.000 82.987 20.076
Leder for Risikostyring og Compliance, Thor Krukhaug 163.839  2.600 14.222 3.346

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Om økte pensjonskostnader for banken i denne forbindelse, se tabell lønn etc. i denne note.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

8.c. Pensjonsforpliktelser

I 2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte og ektefellepensjon for tidligere leder av banken. Banken har pr. 31.12.2018 3 gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7 % for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1 % mellom 7,1G og 12 G. I tillegg har banken en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kom spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Banken er med i AFP ordningen for bank og finans. Dette er en livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Ordningen skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet.

Årets pensjonskostnad fremkommer slik: 2018 2017
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arbeidsgiveravg. 29
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 21,3 35
Administrasjonsomkostninger 12,5 4
Kostnadsført arbeidsgiveravgift 7,2 4
Sum beregnede pensjonskostnader sikret ordning 41 72
Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift 5.559 5.128
Kompensasjonsordning over drift 1035 763
Totalt bokførte pensjonskostnader 6.635 5.963
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2018 2017
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser gammel ytelsesordning 391 337
Estimert verdi av pensjonsmidlene 0 0
Forpliktelse kompensasjonsordning alle ansatte 3.020 1.984
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 3.411 2.321
Pensjonsforpl. servicepensjon adm. banksjef 2018 2017
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. avg 520 777
Estimerte påløpte tilleggspensjonsforpliktelser adm. banksjef inkl. avg. 2.076 1.388
Pensjonsforpliktelser servicepensjon/ adm. banksjef inkl. avg. 2.596 2.165
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. arbeidsgiveravgift 6.007 4.486

 

Aktuariell gevinst oppstått gjennom året er ført mot egenkapitalen med 305.