Note 9

Diverse andre tilleggsopplysninger

 

9.a. Skatt

Skattekostnaden består av:

BETALBAR  SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år, samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige.

UTSATT SKATTEFORDEL

Kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse.

RESULTATFORSKJELLER 

Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller: ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.) skattefrie inntekter

Midlertidige resultatforskjeller: Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

SKATTER

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Skatteberegning:20182017
Resultat før skattekostnad114.43680.551
Kostnader som ikke er fradragsberettiget58,9146
Ikke skattepliktige inntekter-12.929-7.838
Endring i midlertidige forskjeller10.784-319
Skattepliktig inntekt112.35072.540

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Beregning av skatt20182017
Inntektsskatt (25 % av 112.350)28.08818.135
Formuesskatt 15 %1.5971.471
Betalbar skatt (i balansen)29.68519.606
Netto økning utsatt skattefordel-2.69680
For mye avsatt skatt forrige år-40,1-3
Årets skattekostnad (i resultatregnskapet)26.94819.683

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.  Det er beregnet utsatt

skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

20182017Endring
Driftsmidler-1.785-975810
Nedskrivning verdipapirer-9.838-1.4068.432
Negativ saldo tapsskjema-134-167-33
Pensjonsforpliktelser-6.007-4.4861.521
Ikke skattlagt salgsgevinst21627054
Sum midlertidige forskjeller-17.548-6.76410.784
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (-)-17.548-6.764
Utsatt skatt/utsatt skattefordel (-)-4.387-1.6912.696

9.b. Annen gjeld/ andre eiendeler

Posten annen gjeld består av:

Annen gjeld:2018
Betalbar skatt:29.685
Skattetrekk2.274
Utbytte egenkapitalbevis8.125
Leverandørgjeld2.069
Avsatt bonus1.400
Øvrige kreditorer4.581
Sum annen gjeld48.134

Andre eiendeler består av:

Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: 719

9.c. Sikringsfondsavgift – Garanti for innskudd

BANKENES SIKRINGSFOND

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Fondet pliktet for 2018 å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank, etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften ble fram til og med 2012 bare innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. Fra og med 2013 blir avgiften innkrevd med full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. I 2018 har avgiften utgjort 5.052, mens avgiften for 2017 utgjorde 4.778.

Nytt fra 1.1.2019 er dekning av innskudd etter livshendelser(arv, skilsmisse, salg av hus) utover de 2 millioner som allerede er dekket av tidliegere regelverk.EU tilpasninger ser ut til å medføre at det maksimale beløp som fondet kan dekke vil bli redusert, kanskje ned til 100.000 Euro i løpet av noen år. Sikringsfondet vil dessuten i den forbindelse også bli delt i to fond, Innskuddsgarantifond og Krisetiltaksfond.

9.d. Forpliktelser og betingede forpliktelser                                                

Garantier20182017
Lånegarantier281.376270.222
Betalingsgarantier34.69438.686
Kontraktsgarantier40.60259.829
Annet garantiansvar14.66314.999
Sum garantier371.335383.736

Vedrørende garantier, se også note 2.

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet i Norges Bank:

Eiendeler stillet som sikkerhet i Norges Bank20182017
Obligasjoner i banker, kredittforetak etc.220.000255.583
Pengemarkedsfond112.632112.108
Sum bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet332.632367.691

9.e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Banken har i mange år vært Haugesund Kommune sin bankforbindelse og har i denne forbindelse stått for administrasjon av diverse tjenester for kommunen med tilsluttede etater. Haugesund Sparebank er bank også for Tysvær, Karmøy, Sveio, Etne, Vindafjord og Utsira kommuner, og står for og diverse tjenester også for disse kommunene.

9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon

Posten består av:20182017
Inntekter bankterminaler548754
Provisjon kredittkort1.2121.389
Gevinst ved salg driftsmidler504344

9.g. Andre driftskostnader, spesifikasjon

Posten består av:20182017
Reparasjon og vedlikehold maskiner, transportmidler etc.3.4823.727
Leie maskiner, utstyr etc.326298
Kontingenter/ avgifter756657
Totale kostnader v/ leide lokaler3.9963.882
Diverse kjøpte tjenester2.3912.152
Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap1.128879
Forsikringer449496
Representasjon/ gaver70141
Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån/ ek-bevis556549
Bankteknisk forbruksmateriell465465

9.h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter

Posten består av:20182017
Verdipapiromsetning og forvaltning2.0892.102
Betalingsformidling inn-/ utland13.47111,852
Betalingsformidling interbank1.3782.177
Depotgebyr1.4131.415
Gebyr nattsafe og oppbevaring540604
Provisjonsinntekter forsikringssalg6.3055.988
Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner3.1452.054
Provisjon kredittformidling Verd Boligkreditt AS etc11.74010.155

9.i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster

Sosiale kostnader

Posten består av:20182017
Arbeidsgiveravgift6.5036,014
Finansskatt2.3022.182
Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine,  velferdsordninger3.3323.228

 

Administrasjonskostnader

Posten består av:20182017
Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc.190208
Ekstern databehandling18.96617,116
Sponsorkostnader8.6139.391
Øvrig reklame og annonser5.4734.728
Representasjon169239
Telefon og porto1.3671.721
Reisekostnader1.5561.816
Kurs/ opplæringskostnader917603
Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc.12886