Note 9

Diverse andre tilleggsopplysninger

 

9.a. Skatt

Skattekostnaden består av:

BETALBAR  SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år, samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige.

UTSATT SKATTEFORDEL

Kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse.

RESULTATFORSKJELLER 

Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller: ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.) skattefrie inntekter

Midlertidige resultatforskjeller: Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

SKATTER

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Skatteberegning: 2018 2017
Resultat før skattekostnad 114.436 80.551
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 58,9 146
Ikke skattepliktige inntekter -12.929 -7.838
Endring i midlertidige forskjeller 10.784 -319
Skattepliktig inntekt 112.350 72.540

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Beregning av skatt 2018 2017
Inntektsskatt (25 % av 112.350) 28.088 18.135
Formuesskatt 15 % 1.597 1.471
Betalbar skatt (i balansen) 29.685 19.606
Netto økning utsatt skattefordel -2.696 80
For mye avsatt skatt forrige år -40,1 -3
Årets skattekostnad (i resultatregnskapet) 26.948 19.683

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.  Det er beregnet utsatt

skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

2018 2017 Endring
Driftsmidler -1.785 -975 810
Nedskrivning verdipapirer -9.838 -1.406 8.432
Negativ saldo tapsskjema -134 -167 -33
Pensjonsforpliktelser -6.007 -4.486 1.521
Ikke skattlagt salgsgevinst 216 270 54
Sum midlertidige forskjeller -17.548 -6.764 10.784
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -17.548 -6.764
Utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -4.387 -1.691 2.696

9.b. Annen gjeld/ andre eiendeler

Posten annen gjeld består av:

Annen gjeld: 2018
Betalbar skatt: 29.685
Skattetrekk 2.274
Utbytte egenkapitalbevis 8.125
Leverandørgjeld 2.069
Avsatt bonus 1.400
Øvrige kreditorer 4.581
Sum annen gjeld 48.134

Andre eiendeler består av:

Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: 719

9.c. Sikringsfondsavgift – Garanti for innskudd

BANKENES SIKRINGSFOND

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Fondet pliktet for 2018 å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank, etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften ble fram til og med 2012 bare innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. Fra og med 2013 blir avgiften innkrevd med full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. I 2018 har avgiften utgjort 5.052, mens avgiften for 2017 utgjorde 4.778.

Nytt fra 1.1.2019 er dekning av innskudd etter livshendelser(arv, skilsmisse, salg av hus) utover de 2 millioner som allerede er dekket av tidliegere regelverk.EU tilpasninger ser ut til å medføre at det maksimale beløp som fondet kan dekke vil bli redusert, kanskje ned til 100.000 Euro i løpet av noen år. Sikringsfondet vil dessuten i den forbindelse også bli delt i to fond, Innskuddsgarantifond og Krisetiltaksfond.

9.d. Forpliktelser og betingede forpliktelser                                                

Garantier 2018 2017
Lånegarantier 281.376 270.222
Betalingsgarantier 34.694 38.686
Kontraktsgarantier 40.602 59.829
Annet garantiansvar 14.663 14.999
Sum garantier 371.335 383.736

Vedrørende garantier, se også note 2.

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet i Norges Bank:

Eiendeler stillet som sikkerhet i Norges Bank 2018 2017
Obligasjoner i banker, kredittforetak etc. 220.000 255.583
Pengemarkedsfond 112.632 112.108
Sum bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet 332.632 367.691

9.e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Banken har i mange år vært Haugesund Kommune sin bankforbindelse og har i denne forbindelse stått for administrasjon av diverse tjenester for kommunen med tilsluttede etater. Haugesund Sparebank er bank også for Tysvær, Karmøy, Sveio, Etne, Vindafjord og Utsira kommuner, og står for og diverse tjenester også for disse kommunene.

9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon

Posten består av: 2018 2017
Inntekter bankterminaler 548 754
Provisjon kredittkort 1.212 1.389
Gevinst ved salg driftsmidler 504 344

9.g. Andre driftskostnader, spesifikasjon

Posten består av: 2018 2017
Reparasjon og vedlikehold maskiner, transportmidler etc. 3.482 3.727
Leie maskiner, utstyr etc. 326 298
Kontingenter/ avgifter 756 657
Totale kostnader v/ leide lokaler 3.996 3.882
Diverse kjøpte tjenester 2.391 2.152
Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap 1.128 879
Forsikringer 449 496
Representasjon/ gaver 70 141
Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån/ ek-bevis 556 549
Bankteknisk forbruksmateriell 465 465

9.h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter

Posten består av: 2018 2017
Verdipapiromsetning og forvaltning 2.089 2.102
Betalingsformidling inn-/ utland 13.471 11,852
Betalingsformidling interbank 1.378 2.177
Depotgebyr 1.413 1.415
Gebyr nattsafe og oppbevaring 540 604
Provisjonsinntekter forsikringssalg 6.305 5.988
Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner 3.145 2.054
Provisjon kredittformidling Verd Boligkreditt AS etc 11.740 10.155

9.i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster

Sosiale kostnader

Posten består av: 2018 2017
Arbeidsgiveravgift 6.503 6,014
Finansskatt 2.302 2.182
Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine,  velferdsordninger 3.332 3.228

 

Administrasjonskostnader

Posten består av: 2018 2017
Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc. 190 208
Ekstern databehandling 18.966 17,116
Sponsorkostnader 8.613 9.391
Øvrig reklame og annonser 5.473 4.728
Representasjon 169 239
Telefon og porto 1.367 1.721
Reisekostnader 1.556 1.816
Kurs/ opplæringskostnader 917 603
Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc. 128 86