Eiendeler

EIENDELER Noter 2018 2017
Kontanter og fordringer på sentralbanker 584 419 177 292
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner:
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 358 891 174 804
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 58 071 425 057
Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 416 962 599 861
Utlån til og fordringer på kunder: 2
Kasse-/drifts- og brukskreditter 591 154 574 020
Byggelån 142 202 235 748
Nedbetalingslån 8 157 743 7 440 353
Sum utlån før nedskrivninger 8 891 099 8 250 121
Nedskrivninger på individuelle utlån -19 905 -27 936
Nedskrivninger på grupper av utlån -22 500 -22 000
Sum nedskrivninger -42 405 -49 936
Sum netto utlån og fordringer på kunder 8 848 694 8 200 185
Overtatte eiendeler 2b 40 442 37 320
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdip. med fast avkastning: 3
Sertifikater og obligasjoner, utstedt av andre 842 909 782 529
Sum sertifikater og obligasjoner 842 909 782 529
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: 4
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 316 450 276 960
Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer 316 450 276 960
Immaterielle Eiendeler: 5
Utsatt skattefordel 4 387 1 691
EDB Programmer 5 295 3 550
Sum immaterielle eiendeler 9 682 5 241
Varige driftsmidler: 5
Maskiner,inventar og transportmidler 6 889 8 911
Bygninger og andre faste eiendommer 30 193 31 503
Sum varige driftsmidler 37 082 40 414
Andre eiendeler: 9b
Andre eiendeler 719 1 001
Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter:
Opptjente ikke mottatte inntekter 27 818 24 633
Overfinansiering av pensjonforpliktelser 8c 0 0
Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 2 084 2 398
Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke motatte inntekter 29 902 27 031
SUM EIENDELER 11 127 261 10 147 834
Vis alle noter