Eiendeler

EIENDELERNoter20182017
Kontanter og fordringer på sentralbanker584 419177 292
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner:
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist358 891174 804
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist58 071425 057
Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner416 962599 861
Utlån til og fordringer på kunder:2
Kasse-/drifts- og brukskreditter591 154574 020
Byggelån142 202235 748
Nedbetalingslån8 157 7437 440 353
Sum utlån før nedskrivninger8 891 0998 250 121
Nedskrivninger på individuelle utlån-19 905-27 936
Nedskrivninger på grupper av utlån-22 500-22 000
Sum nedskrivninger-42 405-49 936
Sum netto utlån og fordringer på kunder8 848 6948 200 185
Overtatte eiendeler2b40 44237 320
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdip. med fast avkastning:3
Sertifikater og obligasjoner, utstedt av andre842 909782 529
Sum sertifikater og obligasjoner842 909782 529
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning:4
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis316 450276 960
Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer316 450276 960
Immaterielle Eiendeler:5
Utsatt skattefordel4 3871 691
EDB Programmer5 2953 550
Sum immaterielle eiendeler9 6825 241
Varige driftsmidler:5
Maskiner,inventar og transportmidler6 8898 911
Bygninger og andre faste eiendommer30 19331 503
Sum varige driftsmidler37 08240 414
Andre eiendeler:9b
Andre eiendeler7191 001
Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter:
Opptjente ikke mottatte inntekter27 81824 633
Overfinansiering av pensjonforpliktelser8c00
Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader2 0842 398
Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke motatte inntekter29 90227 031
SUM EIENDELER11 127 26110 147 834
Vis alle noter