Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

 

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

VirksomhetAntallAnskaffelses-kostBalanseført verdiVirkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank3.578373.390373.390404.314
Sum373.390373.390404.314

Aksjer anleggsmidler

Ikke børsnoterte.

Aksjer:Org.nrAntallEierandelBokført VerdiVirkelig Verdi
A-media AS952 940 4061806,21 %180180
BALDER BETALING AS918 693 009550.1362,93 %10.52910.529
Bankenes ID-Tjeneste AS988 477 0526.6006,60 %6,66,6
Brage Finans AS995 610 7603.519.5703,10 %32.55732.557
Eiendomskreditt AS979 391 28593.5553,04 %9.6859.685
Eiendomsmegler A AS893 527 70215531,00 %1.3411.341
Eksportfinans ASA816 521 432940,04 %1.4232.261
FK Haugesund AS994 824 554121,00 %120120
Frende Holding AS991 410 325104.5801,55 %13.02913.029
Kredittforeningen for Sparebanker986 918 9309201,84 %9481.090
Langevåg Bygdatun AS980 827 2243004,90 %2.0032.003
Norgesinvestor Opportunities II AS997 384 2535.0001,70 %200314
NorgesInvestor Proto AS812 746 16260.0006,85 %6.0009.370
Norne Eierselskap AS992 881 4613.573.5961,94 %1.1711.171
Spama AS916 148 6901220,39 %1313
Verd Boligkreditt AS994 322 42786.84419,50 %88.15888.158
Vindafjord Tomteselskap AS995 051 4273005,45 %301301
VN NORGE AS821 083 0522,41203E+150,10 %2.2572.257
Diverse aksjeposter1421010
Sum aksjer169.932174.396

 

Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.18132.055
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året0
Tilgang gjennom året37.877
Reklassifisert fra omløpsaksjer
Avgang gjennom året
Ny bokført beholdning pr. 31.12.18169.932