Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterteRisikovektAnskaffelseskostMarkedsverdiBokført verdi
100 %0                   19.952.000            20.095.997            19.952.000
100 %10797.933.850          798.751.764          797.933.850
100 %2015.123.450            15.008.619            15.123.450
0 %1009.900.000              9.838.766              9.900.000
Sum842.909.300843.695.146842.909.300

Hele beholdningen er i norske kroner og papirene med 0 i risikovekt er garantert av stat eller tilsvarende myndighet. OMF porteføljen er vektet 10 % og 20 % er senior bank papirer. 100 % vekter er papirer utstedt av selskaper vi er aksjeeiere og som tilbyr produkter vi formidler til våre kunder.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

VirksomhetAntallAnskaffelseskostBalanseført verdiVirkelig verdi
DNB Global Treasury159.237             154.328.410             144.067.531        144.067.531
DNB Aktiv 50      7.2152.049.424                2.076.176           2.076.176
Sum156.377.834146.143.707146.143.707

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2018 0,71. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2018, hensyntatt kursregulering.

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper                                                 

20182017
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner9.9003.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån00
Sum9.9003.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner9.9003.000