Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterte Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi
100 % 0                    19.952.000             20.095.997             19.952.000
100 % 10 797.933.850           798.751.764           797.933.850
100 % 20 15.123.450             15.008.619             15.123.450
0 % 100 9.900.000               9.838.766               9.900.000
Sum 842.909.300 843.695.146 842.909.300

Hele beholdningen er i norske kroner og papirene med 0 i risikovekt er garantert av stat eller tilsvarende myndighet. OMF porteføljen er vektet 10 % og 20 % er senior bank papirer. 100 % vekter er papirer utstedt av selskaper vi er aksjeeiere og som tilbyr produkter vi formidler til våre kunder.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

Virksomhet Antall Anskaffelseskost Balanseført verdi Virkelig verdi
DNB Global Treasury 159.237              154.328.410              144.067.531         144.067.531
DNB Aktiv 50       7.215 2.049.424                 2.076.176            2.076.176
Sum 156.377.834 146.143.707 146.143.707

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2018 0,71. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2018, hensyntatt kursregulering.

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper                                                 

2018 2017
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner 9.900 3.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 0 0
Sum 9.900 3.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner 9.900 3.000