Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL  Noter 2017 2017
Gjeld til kredittinstitusjoner: 7d
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 3 164 6 219
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 3 164 6 219
Innskudd fra og gjeld til kunder: 7d
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 4 088 510 1 692 038
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 4 524 181 6 531 916
Sum innskudd fra og gjeld til kunder 8 612 691 8 223 954
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir:
Obligasjonsgjeld 7d 1 099 741 599 888
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 099 741 599 888
Annen gjeld: 9
Annen gjeld 48 134 37 628
Sum annen gjeld 48 134 37 628
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 16 745 14 042
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser 8c 6 007 4 486
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 6 007 4 486
Ansvarlig lånekapital: 6b
Evigvarende ansvarlig lånekapital 114 974 114 899
Annen ansvarlig lånekapital 124 830 124 798
Netto ansvarlig lånekapital 239 777 239 697
SUM GJELD 10 026 309 9 125 914
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalbeviskapital 6c 125 000 125 000
Overkursfond 541 541
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 125 541 125 541
Opptjent egenkapital: 6a
Sparebankens fond 956 926 881 185
Gavefond 12 379 12 272
Utjevningsfond 6 104 2 922
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 975 410 896 379
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 11 127 261 10 147 834
POSTER UTENOM BALANSEN:
Betingede forpliktelser: 9d 703 967 751 427

 

Vis alle noter
Reidar Pedersen, Leder
Reidar Pedersen, Leder
John Erik Hagen, Nestleder
John Erik Hagen, Nestleder
Borgny Eidesvik
Borgny Eidesvik
Jone Tveit
Jone Tveit
Benedicte Storhaug
Benedicte Storhaug
Liv Reidun Grimstvedt
Liv Reidun Grimstvedt
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland
Bente Haraldson Syre
Bente Haraldson Syre