Note 7

 

Likviditetsforhold – finansiering

 

7.a. Likviditetsrisiko

Totalt < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år > 5 år Uten løpetid
Eiendeler: 
Kontanter og fordringer på sentralbanker 584.418 567.133 17.285
Utlån til og fordringer på kredittinst. 416.962 259.602 157.360
Aksjer, ek-bevis,grunnfond 316.450 316.450
Utlån til og fordringer på kunder 8.891.099 40.560 121.680 365.040 2.433.600 5.845.719 84.500
– Tapsnedskrivninger -42.405 -42.405
Overtatte eiendeler 40.442 40.442
Obligasjoner og sertifikater 842.909 15.009 181.711 603.882 42.307
Øvrige eiendelsposter med restløpetid 27.500 27.500
Eiendeler uten restløpetid 49.886 49.886
Sum eiendelsposter 11.127.261 909.804 121.680 546.751 3.194.842 5.888.026 466.158
Gjeld: 
Gjeld til kredittinstitusjoner 3.164 3.164
Innskudd fra og gjeld til kunder 8.612.690 5.947.377 576.553 1.828.189 206.571 54.000
Obligasjons-/sertifikatlån 1.099.741 1.099.741
Øvrig gjeld med restløpetid 70.938 19 435 15.811 29.685 6.007
Ansvarlig lånekapital 124.830 124.830
Fondsobligasjon 114.947 114.947
Egenkapital 1.100.951 1.100.951
Sum gjeld og egenkapital 11.127.261 5.969.976 707.311 1.857.874 1.437.149 54.000 1.100.951
Netto likviditetseksp. på balanseposter -5.060.172 -585.631 -1.311.123 1.757.693 5.834.026 -634.793
Likviditetsrisiko utenombalanse poster
Nettosum alle balanseposter -5.060.172 -585.631 -1.311.123 1.757.693 5.834.026 -634.793

Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av

Fastrenteinnskudd/ innskudd bundet på 31 dager og BSU.

Likviditetsrisiko

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 85 % av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 350 mill NOK.  Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.18 en indikator som utgjør 135 %.

Haugesund Sparebank har i 2018 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Banken har lav grad av finansiering i obligasjonsmarkedet, men opplever god tillit og har god kontakt med pengemarkedet. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.18, til bokført verdi, netto overført 1.607,4 mill kroner til selskapet, en reduksjon på ca. 33 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

 

7.b. Renterisiko

Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser 

Totalt < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år > 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 584.418 567.133 17.285
Utlån til og fordringer på kredittinst. 416.962 416.962
Egenkapitalsbevis, aksjer, andeler  etc. 316.450 315.450
Utlån til og fordringer på kunder 8.891.099 8.504.802 386.297
Tapsnedskrivninger -42.405 -42.405
Overtatte eiendeler 40.442 40.442
Obligasjoner og sertifikater 842.909 842.909
Øvrige rentebærende eiendelsposter 0
Ikke rentebærende eiendelsposter 77.386 77.386
Sum eiendelsposter 11.127.261 0 1.259.871 9.071.935 386.297 408.158
Gjeld til kredittinstitusjoner 3.164 3.164
Innskudd fra og gjeld til kunder 8.612.690 8.612.690
Øvrig rentebærende gjeld 1.099.741 1.099.741
Ikke rentebærende gjeld 70.936 70.936
Ansvarlig lånekapital 124.830 124.830
Fondsobligasjonslån 114.947 114.947
Egenkapitalbevis 125.541 125.541
Egenkapital 975.410 975.410
Sum gjeld og egenkapital 11.127.261 0 1.339.518 8.615.854 0 0 1.171.887
Netto renteeksponering  på balansen -79.647 456.081 386.297 0 -763.729
Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskap. -0,75 % 4,29 % 3,64 % 0 -7,20 %

Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

7.c. Valutarisiko.  Se note 1.a.

7.d. Gjeld

Obligasjonsgjeld etc.

ISINnr.: Type lån Forfall Lånebeløp Rente
NO 0010782980 Seniorlån Jan. 20 250 millioner Nibor + 0,63 %
NO 0010735517 Seniorlån Mai. 21 150 millioner Nibor + 0,72 %
NO 0010815061 Seniorlån Jan. 22 400 millioner Nibor + 0,60 %
NO 0010823446 Seniorlån Sep. 21 300 millioner Nibor + 0,60 %
NO 0010712847 Ansvarlig lån Jun. 24 125 millioner Nibor + 1,70 %
NO 0010551781 Fondsobligasjon Des. 19 35 millioner Nibor + 4,70 %
NO 0010796550 Fondsobligasjon Jun. 22 80 millioner Nibor + 3,50 %

 

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder

2018 2017
Gjeld til kredittinstitusjoner 3.164 6.219
Rente, årlig veid gjennomsnitt 0,46 % 0,40 %
Innskudd fra kunder 8.612.690 8.223.954
Rente, årlig veid gjennomsnitt 1,01 % 1,03 %