Note 7

 

Likviditetsforhold – finansiering

 

7.a. Likviditetsrisiko

Totalt< 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 år> 5 årUten løpetid
Eiendeler: 
Kontanter og fordringer på sentralbanker584.418567.13317.285
Utlån til og fordringer på kredittinst.416.962259.602157.360
Aksjer, ek-bevis,grunnfond316.450316.450
Utlån til og fordringer på kunder8.891.09940.560121.680365.0402.433.6005.845.71984.500
– Tapsnedskrivninger-42.405-42.405
Overtatte eiendeler40.44240.442
Obligasjoner og sertifikater842.90915.009181.711603.88242.307
Øvrige eiendelsposter med restløpetid27.50027.500
Eiendeler uten restløpetid49.88649.886
Sum eiendelsposter11.127.261909.804121.680546.7513.194.8425.888.026466.158
Gjeld: 
Gjeld til kredittinstitusjoner3.1643.164
Innskudd fra og gjeld til kunder8.612.6905.947.377576.5531.828.189206.57154.000
Obligasjons-/sertifikatlån1.099.7411.099.741
Øvrig gjeld med restløpetid70.93819 43515.81129.6856.007
Ansvarlig lånekapital124.830124.830
Fondsobligasjon114.947114.947
Egenkapital1.100.9511.100.951
Sum gjeld og egenkapital11.127.2615.969.976707.3111.857.8741.437.14954.0001.100.951
Netto likviditetseksp. på balanseposter-5.060.172-585.631-1.311.1231.757.6935.834.026-634.793
Likviditetsrisiko utenombalanse poster
Nettosum alle balanseposter-5.060.172-585.631-1.311.1231.757.6935.834.026-634.793

Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av

Fastrenteinnskudd/ innskudd bundet på 31 dager og BSU.

Likviditetsrisiko

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 85 % av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 350 mill NOK.  Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.18 en indikator som utgjør 135 %.

Haugesund Sparebank har i 2018 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Banken har lav grad av finansiering i obligasjonsmarkedet, men opplever god tillit og har god kontakt med pengemarkedet. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.18, til bokført verdi, netto overført 1.607,4 mill kroner til selskapet, en reduksjon på ca. 33 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

 

7.b. Renterisiko

Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser 

Totalt< 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 år> 5 årUten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker584.418567.13317.285
Utlån til og fordringer på kredittinst.416.962416.962
Egenkapitalsbevis, aksjer, andeler  etc.316.450315.450
Utlån til og fordringer på kunder8.891.0998.504.802386.297
Tapsnedskrivninger-42.405-42.405
Overtatte eiendeler40.44240.442
Obligasjoner og sertifikater842.909842.909
Øvrige rentebærende eiendelsposter0
Ikke rentebærende eiendelsposter77.38677.386
Sum eiendelsposter11.127.26101.259.8719.071.935386.297408.158
Gjeld til kredittinstitusjoner3.1643.164
Innskudd fra og gjeld til kunder8.612.6908.612.690
Øvrig rentebærende gjeld1.099.7411.099.741
Ikke rentebærende gjeld70.93670.936
Ansvarlig lånekapital124.830124.830
Fondsobligasjonslån114.947114.947
Egenkapitalbevis125.541125.541
Egenkapital975.410975.410
Sum gjeld og egenkapital11.127.26101.339.5188.615.854001.171.887
Netto renteeksponering  på balansen-79.647456.081386.2970-763.729
Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskap.-0,75 %4,29 %3,64 %0-7,20 %

Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

7.c. Valutarisiko.  Se note 1.a.

7.d. Gjeld

Obligasjonsgjeld etc.

ISINnr.:Type lånForfallLånebeløpRente
NO 0010782980SeniorlånJan. 20250 millionerNibor + 0,63 %
NO 0010735517SeniorlånMai. 21150 millionerNibor + 0,72 %
NO 0010815061SeniorlånJan. 22400 millionerNibor + 0,60 %
NO 0010823446SeniorlånSep. 21300 millionerNibor + 0,60 %
NO 0010712847Ansvarlig lånJun. 24125 millionerNibor + 1,70 %
NO 0010551781FondsobligasjonDes. 1935 millionerNibor + 4,70 %
NO 0010796550FondsobligasjonJun. 2280 millionerNibor + 3,50 %

 

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder

20182017
Gjeld til kredittinstitusjoner3.1646.219
Rente, årlig veid gjennomsnitt0,46 %0,40 %
Innskudd fra kunder8.612.6908.223.954
Rente, årlig veid gjennomsnitt1,01 %1,03 %