Note 6

 

Ansvarlig kapital

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon:20182017
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1240.000235.000
Innfridd i året075.000
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån080.000
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12240.000240.000
Herav ansvarlig lån 31.12125.000125.000
Egenkapital
Sparebankens fond 1/1881.185830.542
Gavefond 1/112.27210.273
+ Årets resultat etter skatt87.48760.868
Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8.c.304755
Herav overført til gavefond 31.123.0003.000
– Uttak/ disponering av gavefond i året2.8931.001
Gavefond 31/1212.37912.272
– overført til utbytte8.1256.250
– overført til utjevningsfond2.8981.730
Sparebankens fond 31/12956.926881.185
Sum opptjent egenkapital, inkl. utjevningsfond 2922975.410896.378
Egenkapitalbevis
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016125.000125.000
Overkursfond541541

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 11.023, samt tillegg av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, 304, ført direkte mot egenkapitalen i 2018, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån.

Det andre fondsobligasjonslånet, pålydende 35 mill kroner og tatt opp i 2009, er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i 2011. Lånet ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånet på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år. Lånet har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Vedtatte endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil utslagene av nedtrappingen ikke bli store, kun 1 mill kroner i 2018 og 9,5 mill kroner i 2019. Rentebetingelser på løpende fondsobligasjonslån: 35 mill kroner til desember 2019: Nibor + 4,7 % og 80 mill kroner til juni 2022: Nibor +3,5%.

Bankens ansvarlige lån (125 mill kroner) ble tatt opp i juni 2014. Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes den del av lånet som inngår i ansvarlig kapital ned med 20 % hvert år dersom lånet ikke refinansieres. Rentebetingelser: Nibor + 1,7 %.

Andel ordinært ansvarlig lån som inngår i ansvarlig kapital etter regler som gjaldt ved opptak av lånet:

2017201820192020202120222023
125.000125.000100.00075.00050.00025.0000

Tabellen ovenfor viser hvor stor andel av det ansvarlige lånet som vil inngå i ansvarlig kapital pr. 31.12 det enkelte år dersom banken ikke refinansierer lånet i 2019.

Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år 2018 9.206 (9.808) og fordeler seg på følgende hovedposter:

Renter: 9.127 (9.605)

Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: 79 (203)

6.c Egenkapitalbevis.

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis 30.6.2016. Det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. Tegningskurs kr. 105 pr. egenkapitalbevis. Omsetningskurs 31.12.2018: 108

Oversikt over de 20 største eiere

NavnAntallEierandel
TBT AS         60.0004,80 %
Annekset AS         50.0004,00 %
Bømmelfjord AS *         47.6003,81 %
Helgevold Holding  AS         47.6003,81 %
MJ Tveit AS         30.0002,40 %
Luster Sparebank         28.6002,29 %
Lillesands Sparebank         28.6002,29 %
Otto Johannessens fond til innkjøp         28.0002,24 %
TS Industri Invest AS         25.3002,02 %
Vestbø, Kurt Stein Stensen         24.7001,98 %
Kaldheim, Ove         20.2001,62 %
Munkejord, Kjell Olav         20.0001,60 %
JBS Invest AS         20.0001,60 %
Helgesen, Kjell         20.0001,60 %
Sohl AS         19.1001,53 %
Tysvær Bygdeblad AS         19.0001,52 %
Nordhaug Invest AS         19.0001,52 %
Skrunes, Arne Johan         18.8001,50 %
J. Tveit  AS**         18.0001,44 %
Nieblok Invest AS         15.0001,20 %
Sum 20 største eiere        559.50044,76 %

 

* Bømmelfjord AS kontrolleres av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre.

** J. Tveit AS kontrolleres av Jone Tveit, som er fast møtende varamedlem til bankens styre.

Oversikt over eierbrøk

20182017
Sparebankens fond956.926881.185
Gavefond12.37912.272
Sum bankens kapital969.305893.457
Egenkapitalbeviskapital125.000125.000
Overkursfond541541
Utjevningsfond6.1042.922
Sum eiernes kapital131.645128.463
Total egenkapital1.100.9501.021.920
Bankens andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling87,30 %88,0 %86,9 %/ 87,4%
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/ etter utbytte12,70 %12,0 %13,1 %/ 12,6%

Resultat og utbytte pr. egenkapitalbevis

Bankens overskudd etter skatt utgjorde for året 87.487. Egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde for 2018 basert på 12,6 % eierandel 11.023.

20182017
Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat11.0237.981
Antall utstedte egenkapitalbevis1.250.0001.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis8,816,38
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (78,37 % utdeling)6,505,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis2,311,38

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsvalgte i banken.

Verv/ stillingNavnAntall
Adm. banksjefBente Haraldson Syre300
BanksjefTorsten Langeland200
BanksjefTove Sternhoff1.500
ØkonomisjefSteffen Næss100
Styrets lederReidar Pedersen2.400
Styrets nestlederJohn Erik Hagen200
StyremedlemJone Tveit18.000
StyremedlemBorgny Eidesvik57.200
Styremedlem, ansattvalgtMerethe Hansen2.500
Leder i forstanderskapetSigmund Lundal1.000
Medlem i forstanderskapetBerit Gjellesvik1.000
Medlem i forstanderskapetLeif Henry Espevoll1.000
Medlem i forstanderskapetEivind Iversen2.000
Medlem i forstanderskapetHilde Marie Juul300
Medlem i forstanderskapetAnne Lise Mulvik Liestøl400
Medlem i forstanderskapetFrancisco Munoz3.000
Medlem i forstanderskapetEleisabeth Haugen Skeie200
Medlem i forstanderskapetSteinar Strand9.600
Medlem i forstanderskapetOlav Granberg2.900
Medlem i forstanderskapetIrene Stuhaug500
Medlem i forstanderskapetEli Margrethe Hauge5.000
Medlem i forstanderskapetTønnes B Tønneesn60.000
Medlem i forstanderskapetKjell Helgesen20.000

En eierpost er definert som kontrollert av vedkommende når man eier mer enn 50 % i et selskap som eier egenkapitalbevis i banken.

6.d. Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5 % fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5 %. Motsyklisk bufferkrav økte ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank nå utgjør 12,0 %. Ved maks motsyklisk buffer, 2,5 % vil kravet øke til 12,5 %. Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2 % systemrisikobuffer.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen normalt løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål skal oppfylles med god margin. Våren 2017 meddelte Finanstilsynet sin nye kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, og banken fikk et SREP tillegg på 2,9 %. Dette gjør at banken har et krav til ren kjernekapital på 14,9 % som banken skal oppfylle pr. 31.12. 2018 både på konsolidert og på morbank nivå. Eierandel i Verd boligkreditt ble konsolidert med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Fra 1. kvartal 2018 har også eierposter på under 10 % i finansielle samarbeidsselskaper blitt konsolidert inn i kapitaldekningen. Dette svekker bankens samlede kapitaldekning, og banken har tatt høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5 % av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital

Kjernekapital20182017
Ren opptjent kjernekapital (Sparebankens fond/gavefond etter fradrag ev immatr. eiendeler 5.295)               970.115892.829
Egenkapitalbeviskapital               125.541125.541
Sum ren kjernekapital            1.095.6561.018.370
Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader)               114.000114.899
Sum kjernekapital            1.209.6561.133.269
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader)               124.830124.799
Netto tilleggskapital               124.830124.799
Sum tellende ansvarlig kapital            1.334.4861.258.068
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 %831.286794.102
Beregningsgrunnlag; vektet verdi av20182017
Regnskapsposter/ utenombalanseposter            5.864.3045.413.222
Operasjonell risiko               425.700415.015
– Fradrag i beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlag            6.290.0035.799.581
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag21,2221,69 %
Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag19,2319,54 %
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag17,4217,56 %
Uvektet kjernekapitalandel10,3710,49 %
Ren kjernekapital, konsolidert med Verd Boligkr 19,50 % og Brage 3,10 %.15,9416,55 %
Uvektet kjernekapital, konsolidert på samme måte8,169,38 %

 

Beregningsgrunnlag for banken, fordelt på engasjementskategorier20182017
Lokale og regionale myndigheter                 15.33434.362
Institusjoner                 87.344130.421
Foretak               326.705296.628
Massemarkedsengasjementer                 31.20469.530
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom            4.764.0114.271.638
Forfalte engasjementer               169.231171.837
Obligasjoner med fortrinnsrett                 75.66674.522
Andeler i verdipapirfond                  2.4171.387
Egenkapitalposisjoner               312.083239.205
Øvrige engasjementer                 80.30995.038
Samlet beregningsgrunnlag for kredittrisiko            5.864.3045.384.566
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko               425.700415.015
Samlet beregningsgrunnlag            6.290.0045.799.581