Note 6

 

Ansvarlig kapital

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon: 2018 2017
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1 240.000 235.000
Innfridd i året 0 75.000
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån 0 80.000
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12 240.000 240.000
Herav ansvarlig lån 31.12 125.000 125.000
Egenkapital
Sparebankens fond 1/1 881.185 830.542
Gavefond 1/1 12.272 10.273
+ Årets resultat etter skatt 87.487 60.868
Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8.c. 304 755
Herav overført til gavefond 31.12 3.000 3.000
– Uttak/ disponering av gavefond i året 2.893 1.001
Gavefond 31/12 12.379 12.272
– overført til utbytte 8.125 6.250
– overført til utjevningsfond 2.898 1.730
Sparebankens fond 31/12 956.926 881.185
Sum opptjent egenkapital, inkl. utjevningsfond 2922 975.410 896.378
Egenkapitalbevis
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016 125.000 125.000
Overkursfond 541 541

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 11.023, samt tillegg av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, 304, ført direkte mot egenkapitalen i 2018, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån.

Det andre fondsobligasjonslånet, pålydende 35 mill kroner og tatt opp i 2009, er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i 2011. Lånet ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånet på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år. Lånet har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Vedtatte endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil utslagene av nedtrappingen ikke bli store, kun 1 mill kroner i 2018 og 9,5 mill kroner i 2019. Rentebetingelser på løpende fondsobligasjonslån: 35 mill kroner til desember 2019: Nibor + 4,7 % og 80 mill kroner til juni 2022: Nibor +3,5%.

Bankens ansvarlige lån (125 mill kroner) ble tatt opp i juni 2014. Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes den del av lånet som inngår i ansvarlig kapital ned med 20 % hvert år dersom lånet ikke refinansieres. Rentebetingelser: Nibor + 1,7 %.

Andel ordinært ansvarlig lån som inngår i ansvarlig kapital etter regler som gjaldt ved opptak av lånet:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
125.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0

Tabellen ovenfor viser hvor stor andel av det ansvarlige lånet som vil inngå i ansvarlig kapital pr. 31.12 det enkelte år dersom banken ikke refinansierer lånet i 2019.

Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år 2018 9.206 (9.808) og fordeler seg på følgende hovedposter:

Renter: 9.127 (9.605)

Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: 79 (203)

6.c Egenkapitalbevis.

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis 30.6.2016. Det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. Tegningskurs kr. 105 pr. egenkapitalbevis. Omsetningskurs 31.12.2018: 108

Oversikt over de 20 største eiere

Navn Antall Eierandel
TBT AS          60.000 4,80 %
Annekset AS          50.000 4,00 %
Bømmelfjord AS *          47.600 3,81 %
Helgevold Holding  AS          47.600 3,81 %
MJ Tveit AS          30.000 2,40 %
Luster Sparebank          28.600 2,29 %
Lillesands Sparebank          28.600 2,29 %
Otto Johannessens fond til innkjøp          28.000 2,24 %
TS Industri Invest AS          25.300 2,02 %
Vestbø, Kurt Stein Stensen          24.700 1,98 %
Kaldheim, Ove          20.200 1,62 %
Munkejord, Kjell Olav          20.000 1,60 %
JBS Invest AS          20.000 1,60 %
Helgesen, Kjell          20.000 1,60 %
Sohl AS          19.100 1,53 %
Tysvær Bygdeblad AS          19.000 1,52 %
Nordhaug Invest AS          19.000 1,52 %
Skrunes, Arne Johan          18.800 1,50 %
J. Tveit  AS**          18.000 1,44 %
Nieblok Invest AS          15.000 1,20 %
Sum 20 største eiere         559.500 44,76 %

 

* Bømmelfjord AS kontrolleres av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre.

** J. Tveit AS kontrolleres av Jone Tveit, som er fast møtende varamedlem til bankens styre.

Oversikt over eierbrøk

2018 2017
Sparebankens fond 956.926 881.185
Gavefond 12.379 12.272
Sum bankens kapital 969.305 893.457
Egenkapitalbeviskapital 125.000 125.000
Overkursfond 541 541
Utjevningsfond 6.104 2.922
Sum eiernes kapital 131.645 128.463
Total egenkapital 1.100.950 1.021.920
Bankens andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling 87,30 % 88,0 % 86,9 %/ 87,4%
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/ etter utbytte 12,70 % 12,0 % 13,1 %/ 12,6%

Resultat og utbytte pr. egenkapitalbevis

Bankens overskudd etter skatt utgjorde for året 87.487. Egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde for 2018 basert på 12,6 % eierandel 11.023.

2018 2017
Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat 11.023 7.981
Antall utstedte egenkapitalbevis 1.250.000 1.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis 8,81 6,38
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (78,37 % utdeling) 6,50 5,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis 2,31 1,38

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsvalgte i banken.

Verv/ stilling Navn Antall
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre 300
Banksjef Torsten Langeland 200
Banksjef Tove Sternhoff 1.500
Økonomisjef Steffen Næss 100
Styrets leder Reidar Pedersen 2.400
Styrets nestleder John Erik Hagen 200
Styremedlem Jone Tveit 18.000
Styremedlem Borgny Eidesvik 57.200
Styremedlem, ansattvalgt Merethe Hansen 2.500
Leder i forstanderskapet Sigmund Lundal 1.000
Medlem i forstanderskapet Berit Gjellesvik 1.000
Medlem i forstanderskapet Leif Henry Espevoll 1.000
Medlem i forstanderskapet Eivind Iversen 2.000
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 300
Medlem i forstanderskapet Anne Lise Mulvik Liestøl 400
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 3.000
Medlem i forstanderskapet Eleisabeth Haugen Skeie 200
Medlem i forstanderskapet Steinar Strand 9.600
Medlem i forstanderskapet Olav Granberg 2.900
Medlem i forstanderskapet Irene Stuhaug 500
Medlem i forstanderskapet Eli Margrethe Hauge 5.000
Medlem i forstanderskapet Tønnes B Tønneesn 60.000
Medlem i forstanderskapet Kjell Helgesen 20.000

En eierpost er definert som kontrollert av vedkommende når man eier mer enn 50 % i et selskap som eier egenkapitalbevis i banken.

6.d. Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5 % fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5 %. Motsyklisk bufferkrav økte ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank nå utgjør 12,0 %. Ved maks motsyklisk buffer, 2,5 % vil kravet øke til 12,5 %. Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2 % systemrisikobuffer.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen normalt løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål skal oppfylles med god margin. Våren 2017 meddelte Finanstilsynet sin nye kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, og banken fikk et SREP tillegg på 2,9 %. Dette gjør at banken har et krav til ren kjernekapital på 14,9 % som banken skal oppfylle pr. 31.12. 2018 både på konsolidert og på morbank nivå. Eierandel i Verd boligkreditt ble konsolidert med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Fra 1. kvartal 2018 har også eierposter på under 10 % i finansielle samarbeidsselskaper blitt konsolidert inn i kapitaldekningen. Dette svekker bankens samlede kapitaldekning, og banken har tatt høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5 % av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital

Kjernekapital 2018 2017
Ren opptjent kjernekapital (Sparebankens fond/gavefond etter fradrag ev immatr. eiendeler 5.295)                970.115 892.829
Egenkapitalbeviskapital                125.541 125.541
Sum ren kjernekapital             1.095.656 1.018.370
Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader)                114.000 114.899
Sum kjernekapital             1.209.656 1.133.269
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader)                124.830 124.799
Netto tilleggskapital                124.830 124.799
Sum tellende ansvarlig kapital             1.334.486 1.258.068
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 % 831.286 794.102
Beregningsgrunnlag; vektet verdi av 2018 2017
Regnskapsposter/ utenombalanseposter             5.864.304 5.413.222
Operasjonell risiko                425.700 415.015
– Fradrag i beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlag             6.290.003 5.799.581
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 21,22 21,69 %
Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag 19,23 19,54 %
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 17,42 17,56 %
Uvektet kjernekapitalandel 10,37 10,49 %
Ren kjernekapital, konsolidert med Verd Boligkr 19,50 % og Brage 3,10 %. 15,94 16,55 %
Uvektet kjernekapital, konsolidert på samme måte 8,16 9,38 %

 

Beregningsgrunnlag for banken, fordelt på engasjementskategorier 2018 2017
Lokale og regionale myndigheter                  15.334 34.362
Institusjoner                  87.344 130.421
Foretak                326.705 296.628
Massemarkedsengasjementer                  31.204 69.530
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom             4.764.011 4.271.638
Forfalte engasjementer                169.231 171.837
Obligasjoner med fortrinnsrett                  75.666 74.522
Andeler i verdipapirfond                   2.417 1.387
Egenkapitalposisjoner                312.083 239.205
Øvrige engasjementer                  80.309 95.038
Samlet beregningsgrunnlag for kredittrisiko             5.864.304 5.384.566
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko                425.700 415.015
Samlet beregningsgrunnlag             6.290.004 5.799.581