Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL Noter20172017
Gjeld til kredittinstitusjoner:7d
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist3 1646 219
Sum gjeld til kredittinstitusjoner3 1646 219
Innskudd fra og gjeld til kunder:7d
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid4 088 5101 692 038
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid4 524 1816 531 916
Sum innskudd fra og gjeld til kunder8 612 6918 223 954
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir:
Obligasjonsgjeld7d1 099 741599 888
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer1 099 741599 888
Annen gjeld:9
Annen gjeld48 13437 628
Sum annen gjeld48 13437 628
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter16 74514 042
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser8c6 0074 486
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser6 0074 486
Ansvarlig lånekapital:6b
Evigvarende ansvarlig lånekapital114 974114 899
Annen ansvarlig lånekapital124 830124 798
Netto ansvarlig lånekapital239 777239 697
SUM GJELD10 026 3099 125 914
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalbeviskapital6c125 000125 000
Overkursfond541541
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL125 541125 541
Opptjent egenkapital:6a
Sparebankens fond956 926881 185
Gavefond12 37912 272
Utjevningsfond6 1042 922
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL975 410896 379
SUM GJELD OG EGENKAPITAL11 127 26110 147 834
POSTER UTENOM BALANSEN:
Betingede forpliktelser:9d703 967751 427

 

Vis alle noter