Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL  Noter 2017 2017
Gjeld til kredittinstitusjoner: 7d
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 3 164 6 219
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 3 164 6 219
Innskudd fra og gjeld til kunder: 7d
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 4 088 510 1 692 038
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 4 524 181 6 531 916
Sum innskudd fra og gjeld til kunder 8 612 691 8 223 954
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir:
Obligasjonsgjeld 7d 1 099 741 599 888
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 099 741 599 888
Annen gjeld: 9
Annen gjeld 48 134 37 628
Sum annen gjeld 48 134 37 628
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 16 745 14 042
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser 8c 6 007 4 486
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 6 007 4 486
Ansvarlig lånekapital: 6b
Evigvarende ansvarlig lånekapital 114 974 114 899
Annen ansvarlig lånekapital 124 830 124 798
Netto ansvarlig lånekapital 239 777 239 697
SUM GJELD 10 026 309 9 125 914
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalbeviskapital 6c 125 000 125 000
Overkursfond 541 541
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 125 541 125 541
Opptjent egenkapital: 6a
Sparebankens fond 956 926 881 185
Gavefond 12 379 12 272
Utjevningsfond 6 104 2 922
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 975 410 896 379
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 11 127 261 10 147 834
POSTER UTENOM BALANSEN:
Betingede forpliktelser: 9d 703 967 751 427

 

Vis alle noter