Kontantstrøm­oppstilling

2018 2017
Resultat for regnskapsåret 87.486 60.868
Ordinære avskrivninger 6.368 6.534
Endringer i tapsavsetninger -7.531 863
Endring nedskrivning verdipapirer -712 -1.994
Estimatavvik ført mot bankens fond -305 -755
Utbetalt utbytte for 2016 -6.250 -3.750
= Tilført fra årets drift 79.056 61.766
Endring brutto utlån -640.978 -325.881
Endring innskudd kunder 388.737 478.064
Endring fordringer på kredittinstitusjoner 182.289 -382.681
Endring overtatte eiendeler 3.122 -945
Endring kortsiktige verdipapirplasseringer 134 0
Endring øvrige fordringer etc. -391
Endring annen kortsiktig gjeld etc. -10.507 6.611
Utdelt fra gavefond -2.893 -1.001
A. Netto likviditetsendring fra virksomheten -1.040 -164.458
Endring varige driftsmidler -3.828 -3.024
Endring langsiktige verdipapirplasseringer -99.870 -162.874
B. Netto likviditetsendring fra investering -103.698 -165.898
Opptak ansvarlig lån 5.000
Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ annen langsiktig gjeld 500.000 50.000
Opptak egenkapitalbeviskapital 0 0
C. Netto likviditetsendring finansiering 500.000 55.000
A + B + C  Netto likviditetsendring i året 395.262 -275.356
Likviditetsbeholdning 01.01 189.236 464.592
Likviditetsbeholdning  31.12 584.498 189.236

Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.