Kontantstrøm­oppstilling

20182017
Resultat for regnskapsåret87.48660.868
Ordinære avskrivninger6.3686.534
Endringer i tapsavsetninger-7.531863
Endring nedskrivning verdipapirer-712-1.994
Estimatavvik ført mot bankens fond-305-755
Utbetalt utbytte for 2016-6.250-3.750
= Tilført fra årets drift79.05661.766
Endring brutto utlån-640.978-325.881
Endring innskudd kunder388.737478.064
Endring fordringer på kredittinstitusjoner182.289-382.681
Endring overtatte eiendeler3.122-945
Endring kortsiktige verdipapirplasseringer1340
Endring øvrige fordringer etc.-391
Endring annen kortsiktig gjeld etc.-10.5076.611
Utdelt fra gavefond-2.893-1.001
A. Netto likviditetsendring fra virksomheten-1.040-164.458
Endring varige driftsmidler-3.828-3.024
Endring langsiktige verdipapirplasseringer-99.870-162.874
B. Netto likviditetsendring fra investering-103.698-165.898
Opptak ansvarlig lån5.000
Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ annen langsiktig gjeld500.00050.000
Opptak egenkapitalbeviskapital00
C. Netto likviditetsendring finansiering500.00055.000
A + B + C  Netto likviditetsendring i året395.262-275.356
Likviditetsbeholdning 01.01189.236464.592
Likviditetsbeholdning  31.12584.498189.236

Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.