Balanseutvikling 2014 – 2018

Beløp i hele 1.000 kroner

EIENDELER 2014 2015 2016 2017 2018
Likvider 755 193 893 198 669 619 777 154 1 001 380
Verdipapirer 820 450 863 757 895 484 1 059 489 1 159 359
Utlån 7 072 142 7 453 827 7 924 241 8 250 122 8 891 099
 – sum nedskrivninger -58 010 -61 896 -49 073 -49 935 -42 405
Andre eiendeler 159 949 124 475 113 270 111 004 117 818
Sum eiendeler 8 749 724 9 273 361 9 553 541 10 147 834 11 127 261

 

GJELD OG EGENKAPITAL 2014 2015 2016 2017 2018
Innskudd fra banker 3 617 4 110 6 011 6 219 3 164
Innskudd fra kunder 6 668 589 7 339 893 7 745 890 8 223 954 8 612 691
Annen gjeld 1 099 860 910 431 602 680 895 741 1 410 455
Ansvarlig kapital (tellende) 977 658 1 018 927 1 198 960 1 021 920 1 100 951
Sum gjeld og egenkapital 8 749 724 9 273 361 9 553 541 10 147 834 11 127 261

 

Kapitaldekningsprosent 20,08 19,91 21,11 21,69 21,22
Kjernekapitalprosent 17,52 17,47 18,92 19,54 19,23
Ren kjernekapitalprosent 15,27 15,32 16,98 17,56 17,42
Ren kjernekapitalprosent konsolidert med Verd Boligkreditt og Brage Finans AS 16,55 15,94
Uvektet kjernekapitalprosent 10,17 10,49 10,37
Uvektet kjernekapitalprosent konsolidert 9,38 8,16

 

Gjennomsnittlig forvaltningskapital 8 768 863 9 145 849 9 573 297 10 234 624 10 616 902