Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital

 RESULTATREGNSKAP20182017
Beløp% av gfkBeløp% av gfk
Renteinntekter og lignende inntekter311 1902,93293 8902,87
Rentekostnader og lignende kostnader118 9061,12112 3871,10
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER192 2841,81181 5031,77
Utbytte7 5460,077 5480,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester45 6440,4342 0180,41
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester4 8640,054 6380,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer2 6280,024 7460,05
Andre driftsinntekter2 1200,023 5790,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER53 0740,5053 2530,52
SUM DRIFTSINNTEKTER245 3582,31234 7562,29
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader59 4610,5654 9910,54
Administrasjonskostnader37 3790,3535 9080,35
Ordinære avskrivninger6 3680,066 5340,06
Andre driftskostnader16 7070,1616 0870,16
SUM DRIFTSKOSTNADER119 9151,13113 5201,11
DRIFTSRESULTAT FØR TAP125 4431,18121 2361,18
 – tap på utlån, garantier mv.16 6180,1641 2780,40
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP108 8251,0379 9580,78
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler5 6100,055930,01
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT114 4351,0880 5510,79
Skatt på ordinært resultat26 9480,2519 6830,19
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET87 4870,8260 8680,59
Gjennomsnittlig forvaltningskapital10 616 90210 234 624

 

Beløp i hele 1.000 kroner

 BALANSE20182017Endring i %
Forvaltningskapital11 127 26110 147 8349,65
Innskudd fra kunder8 612 6918 223 9544,73
Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS10 498 4679 890 5876,15
Utlån overført Verd Boligkreditt AS1 607 3681 640 466-2,02
Utlån (brutto) banken8 891 0998 250 1217,77
Sum nedskrivninger på utlån42 40549 936
Herav nedskrivninger på grupper av utlån22 50022 000
Totale nedskrivninger i % av utlån0,480,61
Ansvarlig kapital (tellende)1 334 4861 258 068
Kapitaldekningsprosent21,2221,69
Kjernekapitalprosent19,2319,54
Ren kjernekapitalprosent17,4217,56
Ren kjernekapitalprosent vektet med 18,74% av Verd Boligkreditt15,9416,55
Uvektet kjernekapital10,3710,49
Uvektet kjernekapital konsolidert med 18,74% av Verd Boligkreditt8,169,38