Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2018 utgjør 114,5 millioner kroner eller 1,08 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2017 var på 80,6 millioner kroner eller 0,79 prosent.

Bankens rentenetto viser en økning på 10,8 millioner kroner fra 181,5 millioner kroner i 2017 til 192,3 millioner kroner i 2018. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,88 prosent, en økning fra 1,77 prosent året før. Dette bekrefter at konkurransen stadig skjerpes og at marginpresset øker.

 

Bankens netto andre driftsinntekter, inklusiv gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør totalt 53,1 millioner kroner eller 0,49 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens tilsvarende tall for 2017 var 53,3 millioner kroner eller 0,52 prosent.

Bankens samlede driftskostnader for 2018, inkl. ordinære avskrivninger, er på 119,9 millioner kroner, en økning på 6,4 millioner kroner, dvs. 5,6 prosent fra året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er bankens driftskostnader for 2018 på 1,12 prosent (tilsvarende tall for 2017 var på 1,06 prosent).

 

For øvrig har banken som mål å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for alle landets sparebanker. Etter korrigering for effekt av pensjonsendringene i 2016 er kostnadene 49,1 prosent i 2016 mot 49,3 prosent i 2017. I 2018 ble kostnadsprosenten på 48,87 %.

 

 

Bankens driftsresultat før tap for 2018 utgjør 125,4 millioner kroner eller 1,17 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2017 var 121,2 millioner kroner eller 1,18 prosent. Driftsresultatet før tap er noe lavere enn budsjett.

 

Bankens netto tap på utlån og garantier for 2018 utgjør 16,6 millioner kroner, mot 41,3 millioner kroner for 2017. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er tapene på 0,16 prosent, det er betydelig lavere enn 2017.

Bankens resultat av ordinær drift etter skatt for 2018 er på 87,5 millioner kroner eller 0,82 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 60,9 millioner kroner eller 0,59 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2017.

Skatt på ordinært resultat for 2018 er bokført med 26,9 millioner kroner. Av Haugesund Sparebanks resultat av ordinær drift etter skatt for regnskapsåret 2018 på 87,5 millioner kroner foreslås 3 millioner kroner avsatt til gavefond og 73,4 millioner kroner foreslås overført til Sparebankens fond, mens 11 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne. Avkastningen til egenkapitalbeviseierne tilsvarer en avkastning på kroner 8,82 hvorav kroner 6,50 foreslås som utdelt i utbytte.