Framtiden

I norsk økonomi har det vært god vekst siden høsten 2016, og arbeidsmarkedet har bedret seg. Oppgangen internasjonalt, høyere oljepris og lave renter har bidratt til å løfte veksten. I følge Norges bank sin pengepolitiske rapport fortsetter oppgangen i norsk økonomi.

Sysselsettingen stiger, og kapasitetsutnyttingen synes nær et normalt nivå. Inflasjonen har økt det siste året, og den underliggende prisstigningen er nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble holdt uendret på sist rentemøte, etter å ha blitt hevet fra 0,5 til 0,75 prosent i september 2018. Prognosen for styringsrenten indikerer at renten settes opp til 1 prosent i mars 2019 og deretter heves gradvis, til 2 prosent ved utgangen av 2021. Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås inflasjonen å holde seg nær målet, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Dersom styringsrenten holdes lenge på dagens nivå, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg opp. Settes renten derimot raskt opp fremover, vil det kunne bremse den økonomiske oppgangen slik at arbeidsledigheten øker og prisveksten blir for lav.

Etter en markert økning fra 2014 til 2017, har boligprisene samlet sett endret seg lite det siste året i følge pengepolitiske rapport fra Norges bank. Det har ifølge rapporten vært god omsetning i boligmarkedet den siste tiden. Antallet usolgte boliger har trolig gått litt ned, men er fremdeles på et høyt nivå. Samtidig er et stort antall boliger under bygging og mange ventes å bli ferdigstilt den nærmeste tiden. Økt ferdigstilling vil trolig bidra til å dempe boligprisveksten den nærmeste tiden. Utsikter til økt sysselsetting og høyere lønnsvekst i årene fremover taler isolert sett for at boligprisveksten vil tilta, mens stigende renter demper oppgangen. Samlet sett venter Norges bank at boligprisveksten vil bli litt høyere i årene fremover.

For året 2019 har Haugesund Sparebank budsjettert med et driftsresultat før tap som er noe høyere enn 2018.  Slik situasjonen ser ut i dag regner vi med at tapene på utlån og garantier i 2019 vil kunne bli på omtrent samme nivå som for 2018. Banken har budsjettert med en innskuddsøkning på 5,0 prosent, og det det forventes en utlånsvekst på inntil 6 prosent.

Likviditeten i banken vil derved fortsatt være god samtidig som vi kan opprettholde og styrke vår kundeportefølje og konkurransesituasjon. Det legges til grunn at kapitaldekningen ved utgangen av 2018 fortsatt skal være godt over bankens målsetting.

Ny teknologi stiller de tradisjonelle bankene overfor en rekke muligheter og utfordringer i årene som kommer. Behovet for kontanter reduseres betydelig og arbeidsoppgavene i bankene omdefineres. En stadig større andel av befolkningen har tatt i bruk digitale selvbetjente kanaler som kommunikasjonsarena, og stadig færre kunder er innom i bankens lokaler. Utvikling i retning av stadig flere selvbetjente løsninger gir bankene og kundene større fleksibilitet.  Digitalisering av finanssektoren og utvikling av selvbetjente løsninger kommer til å stå enda mer i fokus de nærmeste årene, og denne utviklingen går raskt. Haugesund Sparebank skal i det digitale skiftet forme fremtidens sparebank ved å skape sin egen identitet.  Vi har svært moderne selvbetjente løsninger, men vi ser at dersom vi skal bygge og vedlikeholde sterke relasjoner til våre kunder, må vi ha mulighet til også å møte dem personlig.  Banken har svært gode tradisjoner i så måte, og de skal vi bygge på og ta med oss videre inn i den digitale verden.

Vi skal fornye oss, samtidig som vi tar vare på våre særegenheter og styrker. Haugesund Sparebank skal fortsatt være ”lokal, nær og personlig”.