Forvaltnings­kapitalen

Haugesund Sparebanks forvaltningskapital var ved utgangen av 2018 på 11.127,26 millioner kroner. Dette er en økning på 979,4 millioner kroner eller 9,6 prosent det siste året.

Økningen er noe høyere enn året før (6 prosent), og også noe høyere enn bankens budsjett. I forvaltningskapitalen er det ikke medregnet overføring av boliglån til Verd Boligkreditt AS på totalt 1.607,5 millioner kroner. Verd Boligkreditt AS benyttes aktivt av banken i forbindelse med bankens funding- og likviditetssituasjon. Det blir stadig viktigere for bankene å ha en slik mulighet for overføring av godt sikrede boliglån til et boligkredittforetak (OMF).

Bankens likviditet er god også ved inngangen til 2019, og innskuddsdekningen er fortsatt høy, 96,9 prosent i 2018 mot 99,7 prosent i 2017. Dette anses å være tilfredsstillende i forhold til bankens fastsatte mål om innskuddsdekning på minimum 85 prosent (innskudd i prosent av bokførte utlån).

Ved årsskiftet utgjorde bankens plasseringer i Norges Bank og andre kredittinstitusjoner, inklusiv bankens kontantbeholdning, 1001,4 millioner kroner, en økning på 223,8 millioner kroner fra året før. Banken hadde ved årsskiftet løpende 4 obligasjonslån på totalt 1100 millioner kroner, med forfall i perioden fra januar 2020  og fram til mai 2023. I tillegg hadde banken et ansvarlig obligasjonslån på 125 millioner kroner, tatt opp i 2014. Banken hadde også to fondsobligasjonslån på tilsammen 115 millioner kroner.

Bankens forretningsmessige avtaler med Haugesund kommune, Etne kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Utsira kommune og  Vindafjord kommune er viktige for banken. Styret ser det som svært viktig at Haugesund Sparebank, som den lokale banken, kan ha et totaltilbud av finansielle tjenester med betingelser, service og oppfølging som gjør at kommunene i bankens virkeområde ser seg tjent med å velge Haugesund Sparebank som bankforbindelse og finansiell samarbeidspartner