Den økonomiske situasjonen

Etter et positivt 2017 for verdensøkonomien bød 2018 på avtagende vekst gjennom året og økt usikkerhet om den fremtidige utviklingen.

Global Utvikling 

Hos Norges handelspartnere ble den økonomiske veksten noe redusert, blant annet som følge av mindre positive impulser fra penge- og finanspolitikken.

Økt proteksjonisme og den uavklarte situasjonen rundt Brexit har vært noen av faktorene som har bidratt til å øke usikkerheten om utsiktene fremover. I USA fortsatte veksten å ta seg opp i fjor. Arbeidsledigheten ble ytterligere redusert fra et lavt nivå historisk sett, inflasjonen fikk feste på et høyere nivå enn tidligere, og lønnsveksten tiltok noe. Fremgangen har særlig vært understøttet av en ekspansiv finanspolitikk. Som følge av den høye aktiviteten i amerikansk økonomi hevet derimot den amerikanske sentralbanken (FED) styringsrenten ved fire anledninger, til intervallet 2,25 % – 2,5 %. Med det har FED hevet renten ni ganger fra bunnivået som ble holdt uendret fra 2008 til 2015. I tillegg til et høyere rentenivå strammer FED inn gjennom å nedskalere balansen som økte betydelig i etterkant av finanskrisen grunnet verdipapirkjøpsprogrammet. Dette gjøres ved å ikke fullt ut reinvestere de månedlige innbetalingene som følge av renter og forfall på verdipapirbeholdningen.

I eurosonen har veksten tidligere tatt seg opp etter at de svært ekspansive pengepolitiske tiltakene omsider fikk effekt. I 2018 avtok imidlertid veksten noe igjen.

Gjennom året har det særlig vært betydelig usikkerhet knyttet til Storbritannias utmeldelse av EU og budsjettsituasjonen i Italia. Vedrørende førstnevnte var det ved utgangen av året ikke endelig avklart om man vil få på plass en avtale innen fristen, og aktuelle alternativer omfattet fortsatt ny folkeavstemming, forlengelse av fristen for uttredelse mv. I Italia ønsket regjeringen å øke budsjettunderskuddet for å stimulere til økonomisk vekst, men møtte motbør hos EU-kommisjonen som følge av landets eksisterende gjeldsbyrde. Mot slutten av året ble det oppnådd enighet etter at underskuddet ble tatt ned fra 2,4 % til 2,04 %.

På høsten annonserte den europeiske sentralbanken (ECB) at verdipapirkjøpsprogrammet gikk mot slutten. Kjøpene ble halvert fra EUR 30 mrd. til EUR 15 mrd. per måned etter september og programmet ble avsluttet ved utgangen av året. I motsetning til FED vil ECB fortsette å reinvestere renter og forfall fullt ut, hvilket betyr at sentralbankens stimulans opprettholdes. Styringsrenten vil ifølge ECB endres tidligst høsten 2019.

BNP-veksten i de fremvoksende økonomiene endte ifølge IMF trolig på 4,7 prosent i 2018, uendret fra året før. Vekstnivået er godt over takten i de utviklede økonomiene, men det er store variasjoner mellom landene. Gjennom året har usikkerheten rundt global handel økt, etter at særlig USA har inntatt en mer proteksjonistisk holdning. «Handelskrigen» har i stor grad omhandlet USA og Kina som begge innførte økt importtoll i løpet av året. Til tross for at det ble inngått en avtale om «våpenhvile» mellom Donald Trump og Xi Jinping mot slutten av året kan det ikke utelukkes en fullskala handelskonflikt, hvilket vil gi et negativt bidrag til global handel og aktivitet.

Norsk økonomi

Norsk fastlands-økonomi opplevde videre oppgang i 2018. BNP-veksten for Fastlands Norge endte ifølge Norges Bank trolig på 2,4 prosent, en oppgang på fire tideler fra 2017. Året startet noe bedre enn det sluttet, etter at andre halvår blant annet ble preget av redusert jordbruksproduksjon etter en tørr sommer, lavere oljepris og svakere vekstutsikter.

I arbeidsmarkedet bedret situasjonen seg ytterligere gjennom fjoråret. Sysselsettingen økte og arbeidsledigheten ble ytterligere redusert. Inflasjonen steg betydelig, særlig som følge av økte elektrisitetspriser. Foretaksinvesteringene økte også i fjor, og Norges Banks regionale nettverk ga uttrykk for god vekst i produksjonen og positive vekstutsikter. For første gang siden oljeprisfallet i 2014 bidro investeringer innen petroleum positivt, mens boliginvesteringene ble redusert etter en periode med solid vekst. Veksten i boligpriser har utviklet seg moderat gjennom året. Gjeldsveksten i husholdningene ble redusert, men oversteg samlet sett veksten i inntekt. Dermed steg gjeldsbelastningen i husholdningen videre.

Økt aktivitet i norsk økonomi, kapasitetsutnyttelse nær normalt nivå og inflasjon rundt målet var sentrale årsaker til at hovedstyret i Norges Bank besluttet å heve styringsrenten fra 0,50 prosent til 0,75 prosent i september.

Dette var den første rentehevingen siden 2011. Hovedstyret har gitt uttrykk for en gradvis renteoppgang fremover, men at man ønsker å gå varsomt frem i rentesettingen etter en lang periode med lave renter.

På den pengepolitiske siden ble også inflasjonsmålet redusert fra 2,5 prosent til 2 prosent. Endringen ble gjort på bakgrunn av en forventning om redusert innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi sammenlignet med foregående år, og innebærer at Norge nå har samme inflasjonsmål som de fleste andre sammenlignbare land.

For første gang på flere år bidro finanspolitikken i en kontraktiv retning i fjor. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, som måler den underliggende pengebruken av oljeinntektene, økte til om lag 221 milliarder kroner. Endringen innebar en negativ budsjettimpuls inn i økonomien på 0,1 prosent, målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge (7,4 prosent samlet sett). I forhold til kapitalen i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) utgjorde underskuddet 2,6 prosent i 2018, fire tideler lavere enn handlingsregelen.

Situasjonen i Haugesundregionen

Arbeidsmarkedet

Ved utgangen av 2018 hadde Norge en netto arbeidsledighet på 2,9 prosent mot 2,4 prosent året før. I følge tall fra NAV var 6.179 personer i Rogaland helt uten arbeid ved utgangen av 2018. Det er en nedgang på 23 prosent fra året før. Av den totale arbeidsstyrken i Rogaland var 2,5 prosent ledige. Hvis vi også tar med arbeidssøkere på tiltak og delvis ledige, var bruttoledigheten i Rogaland på 4,4 prosent. Ved utgangen av 2018 hadde Haugesund 538 helt arbeidsledige. Disse utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken mot 3,1 prosent året før. De øvrige kommunene i Nord-Rogaland hadde en ledighet på mellom 1,7 og 2,2 prosent.  Bømlo og Sveio hadde en ledighet ved utgangen av 2018 på henholdsvis 1,8 og 2,1 prosent. Arbeidsledigheten i Hordaland falt med 6 prosent i 2018 til 7.206 personer, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsledigheten i Hordaland utgjorde 4,1 prosent. Ved utgangen av 2018 var det i Rogaland og Hordaland henholdsvis 2.145 og 2.450 ledige stillinger.  (Kilde: NAV)

Den maritime næring

I følge tall fra Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, hadde bedriftene i foreningens nedslagsfelt en omsetningsvekst i fjor på 9,2 prosent. Samlet omsetning i 2018 endte på 44 milliarder kroner mot 40,3 milliarder kroner året før. Tallet er basert på opplysninger fra medlemsbedrifter i Maritimt Forum og dekker Nord-Rogaland og Sunnhordland inkludert Austevoll. Den maritime næringen i Haugesund omsatte i 2018 for 17,1 milliarder kroner, en økning på 1,9 milliarder kroner fra året før.

Når det gjelder rederiene i regionen, så hadde disse totalt 9.066 ansatte, en økning på 784 fra året før. Av de 9.066 rederiansatte var 2.780 norske sjøfolk, mens 5.549 var utenlandske sjøfolk. I 2018 var det 737 ansatte ved rederikontorene, en nedgang på 14 personer fra året før. Ved utgangen av 2018 besto den lokale flåten av 368 skip på til sammen 4,1 millioner bruttotonn, en nedgang fra 381 skip og 4,1 millioner bruttotonn i 2017.

Verftsindustrien

Den lokale verftsindustrien omsatte for 10,4 milliarder kroner i 2018. Det er en økning på 3,6 prosent fra året før. Antall sysselsatte i verftsindustrien økte i fjor med 91 personer til 4.185. Den største verkstedbedriften i regionen er Aibel Haugesund. Ved utgangen av 2018 hadde Aibel 1.701 egne ansatte ved anlegget i Haugesund. Det er 61 flere enn året før. I tillegg til byggingen av boreplattformen Johan Sverdrup, som ble levert Equinor i mai 2018, har Aibel hatt stor aktivitet med de store H25- og M40-modulene til Dvalin-prosjektet. H25-modulen ble ferdigstilt i løpet av våren 2018, mens den 4.000 tonn tunge M40-modulen fortsatt er under konstruksjon.

Sommeren 2018 ankom produksjons- og lagringsfartøyet Njord Bravo til dokken i Haugesund. Her skal Aibel rehabilitere og øke levetiden på skipet før det våren 2020 skal leveres til Equinor for oppkobling til feltet. Mot slutten av året startet også byggingen av en ny gassmodul til Troll C. I tillegg har Aibel Haugesund både ingeniører og operatører tilknyttet de kontinuerlige modifikasjons- og vedlikeholdsoppdragene for Equinor på ulike installasjoner i Nordsjøen og ved Kårstø-anlegget.

Det familieeide industrikonsernet Westcon Group i Ølensvåg hadde i 2018 en omsetning på 1,7 milliarder kroner mot 1,2 milliarder året før. Antall faste ansatte lå i 2018 på ca. 762, en liten oppgang fra året før. Over halvparten av de ansatte er tilknyttet anlegget i Ølensvåg. Gjennom datterselskaper som Westcon Yards, Westcon Power & Automation, Westcon Løfteteknikk, Westcon Olvondo og Westcon Geo tilbyr Westcon et bredt spekter av tjenester og produkter.

Kårstø

Både i form av faste arbeidsplasser og investeringer er Kårstøanlegget i Tysvær blant bærebjelkene i det lokale næringslivet. Siden oppstarten i 1985 er det investert for rundt 54 milliarder kroner i landanlegget på Kårstø.

Den første gassen fra Sverdrup-feltet vil ankomme Kårstø i 2019. Etter krav fra Stortinget vil Sverdrup-feltet bli forsynt med elektrisk kraft fra land. På Haugsneset, litt øst for Kårstø-anlegget, bygges det nå en omformerstasjon som skal forsyne nevnte felt med strøm. Omformerstasjonen, fase 1, ble ferdigstilt i 2018.

Fase to på Haugsneset startet høsten 2019 og skal være ferdig i 2021. På selve Kårstøanlegget har Equinor i dag i underkant av 700 fast ansatte. I tillegg kommer rundt 400 ansatte fra innleide firmaer som driver med vedlikehold eller har støttefunksjoner tilknyttet anlegget. I tillegg til arbeidsplasser ved både Kårstø og Bygnes, gir Kårstøanlegget og rørledningene store inntekter til de berørte kommunene på Haugalandet i form av eiendomsskatt.

Hydro

Høye råstoffpriser og lave aluminiumspriser på verdensmarkedet gjorde at Hydro Karmøy fikk en kraftig nedgang i overskuddet for 2018.  Samlet hadde metallverket og valseverket en omsetning i 2018 på 7.837 millioner kroner. Det er en økning på 20 prosent i forhold til 2017.

Driftsresultatet for Hydro Karmøy i 2018 endte på 80 millioner kroner, mot 570 millioner kroner året før. Ved utgangen av 2018 hadde Hydro Karmøy 796 fulltidsansatte ved metallverket og valseverket, en økning på 48 fra året før. Økningen i antall ansatte har i hovedsak sammenheng med oppstarten av den nye pilotfabrikken.

De første elektrolysecellene til pilotfabrikken startet opp i januar 2018. Fabrikken har kostet 4,3 milliarder kroner, og er verdens mest klima- og energieffektive aluminiumsproduksjonsbedrift. Det har vært full produksjon i den nye fabrikken i de to siste kvartalene av 2018. Forventet årlig produksjonskapasitet i den nye fabrikken er på 75.000 tonn. Det ble i 2018 produsert 242.390 tonn primæraluminium ved Hydro Karmøy.

Handel

Justert for prisvekst kan samtlige av kjøpesentrene i regionen melde om nedgang i omsetningen for 2018. Amandasenteret hadde en nedgang i 2018 på 4 prosent. Med en omsetning på 1,27 milliarder kroner er likevel Amandasenteret størst blant våre lokale kjøpesentre. Oasen Storsenter omsatte i 2018 for 799 millioner kroner. Det er en økning på to millioner kroner fra året før.

Aksdal Senter i Tysvær omsatte i 2018 for 244 millioner kroner, en nedgang på to millioner kroner fra året før. Markedet i Haugesund fikk også en nedgang på to millioner kroner i 2018 og endte opp med en omsetning på 280 millioner kroner. Det finnes ingen sammenlignbare tall for handelen i Haugesund sentrum.

Kommunikasjon og reiseliv

Gjennom selskapet Destinasjon Haugesund & Haugalandet har det de senere årene blitt satt inn store ressurser på å fokusere på Haugesundregionen som reisemål. Et av satsingsområdene har vært å få utenlandske cruiseskip til Haugesund. Denne satsingen har gitt positive resultater. I 2018 hadde Haugesund 44 anløp av store turistskip med et samlet passasjertall på rundt 71.000. Flertallet av cruiseturistene var fra Storbritannia, Tyskland og Spania. Haugesund lufthavn Karmøy hadde en nedgang i passasjertrafikken med 1,9 prosent i 2018. Totalt hadde Haugesund lufthavn 620.592 passasjerer i 2018, det vil si 12.041 færre enn i 2017. Mens innenlandstrafikken falt med 1,3 prosent, falt utlandstrafikken med 3,8 prosent.

Når det gjelder utlandsforbindelser, hadde Haugesund lufthavn Karmøy i 2018 en helårsrute til Gdansk samt sommerruter til København, Alicante og Malaga. Et reiseoperatørselskap tilbød dessuten charterflyvninger til Gran Canaria i vinterhalvåret. I deler av sommerhalvåret 2018 ble det tilbudt charterflyvninger til Chania (Kreta), Las Palmas (Mallorca), Bourgas (Bulgaria) og Antalya (Tyrkia). Det har vært anbudskonkurranse på drift av flyplassen. Det ble Lufthavnutbygging AS som sammen med Widerøe Ground Handling som vant anbudskonkurransen i 2018 og skal drive Haugesund lufthavn Karmøy fra første kvartal 2019.

Hoteller

Hotellnæringen i Haugesund hadde et tungt år i 2018. Mens det i Norge generelt ble solgt 1,5 prosent flere hotellovernattinger enn året før, var nedgangen i Haugesund på 11 prosent. Det ble i fjor solgt 204.681 gjestedøgn ved de ti overnattingsstedene i byen mot 230.966 året før. Hovedårsaken til nedgangen i Haugesund var redusert aktivitet ved Aibel fra juni 2018 da arbeidet med Sverdrup-plattformen var ferdig. Haugesund hadde i 2018 1.866 senger fordelt på 966 rom. Den gjennomsnittlige utnyttelseskapasiteten for hotellrom i Haugesund i 2018 var på  47,2 prosent mot 53,9 prosent året før. (Kilde: SSB)

Bilsalget

Personbilsalget på Haugalandet falt med 4,5 prosent i 2018 til 3.253 enheter. I 2018 falt personbilsalget i Norge med 6,7 prosent til 147.929 enheter. I 2018 ble det solgt 853 nye varebiler i regionen, en nedgang på fem prosent i forhold til året før. Tilsvarende tall for hele landet viser en økning i salget av varebiler på 3,8 prosent til 37.204 enheter. (Tallene er innhentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken og omfatter kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Utsira, Etne, Bokn, Sveio og Bømlo.)

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen har 16.000 studenter og 1.800 ansatte fordelt på fem steder, Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Høgskolen er en av de største i landet og tilbyr et bredt spekter av yrkesnære utdanninger. Fag- og studentmiljøet i Haugesund  har vokst og utviklet seg de siste årene. I Haugesund er det for tiden rundt 1.800 studenter samt 170 forskere, lærere og administrativt personale.

Jordbruk

Vindafjord er fremdeles den største landbrukskommunen i regionen. I 2018 var det registrert 384 aktive gårdsbruk i kommunen. Av de 384 gårdsbrukene var det 115 som mottok støtte for melkeproduksjon; syv færre gårdsbruk enn året før. I Tysvær gikk antall aktive gårdsbruk opp med to til 254, mens antall melkekvoter gikk ned med to til 53. På Bømlo har antall aktive gårdsbruk gått opp med fem til 104, mens antall gårdsbruk med melkekvoter gikk ned med en til fire. I Sveio var det registrert 146 aktive gårdsbruk i 2018. Det er samme antall som året før.  Antall gårdsbruk med melkekvoter har gått ned med fire til 11.  Av kommunene på Haugalandet er Haugesund den som har færrest aktive gårdsbruk. Antall aktive gårdsbruk gikk i 2018 opp med to til 30 hvorav tre har melkekvoter. Antall melkekvoter i Haugesund er likt fra året før.

Fiskeri

Veksten i norsk sjømatnæring fortsatte i 2018. Totalt ble det i 2018 eksportert fisk for 99 milliarder kroner, en økning på nærmere fem prosent fra året før. Sjømatnæringen befester derved sin posisjon som Norges nest største eksportnæring etter petroleumsnæringen. Havbruksnæringen sto for 71 milliarder kroner, mens villfisknæringen sto for 28 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2018 var det registrert 276 fiskefartøy i Haugesundregionen. Det er en økning på 9 fartøyer fra 2017. Av disse er 13 havfiskefartøy med en lengde på over 28 meter; et fartøy mer enn året før. Karmøy har totalt 83 fiskefartøy hvorav 6 er havfiskefartøy. Bømlo har 117 fiskefartøy hvorav 6 er havfiskefartøy, mens Bokn har 1 havgående fiskefartøy av totalt 22. 390 personer i Haugesundregionen sto ved utgangen av 2018 registrert med fiske som hovedyrke. Det er fire færre enn året før. Karmøy og Bømlo er de største fiskerikommunene i regionen med henholdsvis 160 og 156 aktive fiskere.

Kulturliv

Haugesundregionen kan vise til et bredt og variert kulturtilbud. Haugesund Sparebank er samarbeidspartner for en rekke kulturarrangementer, og er en av hovedsponsorene for Den norske filmfestivalen og Den norske filmprisen Amanda. Samlet besøkstall for Filmfestivalen 2018 i form av bransjefolk og publikum var 22.641. Det er en liten nedgang fra året før. Besøkstallene ved Haugesund kino falt i 2018 til 183.081 – en nedgang på 2 prosent fra året før. Også Sildajazzen hadde en tilbakegang i 2018. Antall besøkende gikk ned fra rundt 50.000 til 45.000 fordelt på 194 åpne arrangementer og 17 bedriftsarrangementer.

Totalt ble det i 2018 solgt i underkant av 18.500 billetter ved de ulike arrangementene under Sildajazzen, en nedgang på ca. syv prosent fra året før. Gjennom 2018 har Haugesund befestet sin posisjon som en av landets ledende festival- og kulturbyer. Noe av det som særpreger kulturlivet i Haugesund er bredden og variasjonen. Kulturlivet i regionen er også stort og bredt fra Midtsommarfest i Tysvær, Vikedal Roots Music Festival i Vikedal, Fartein Valen-festivalen i Sveio og Kanaldagene på Bømlo. Haugesund Sparebank er en viktig sponsor og samarbeidspartner for de fleste av de nevnte kulturarrangementene.

Banken er også en viktig samarbeidspartner og sponsor for det øvrige lokale kultur-, idretts- og foreningsliv i Haugesund, Vindafjord, Tysvær, Bømlo, Sveio og fastlandssiden av Karmøy.