Note 1

Generelle regnskapsprinsipper

Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Utlån er vurdert i henhold til utlånsforskriften med utgangspunkt i IAS 39.

Forskriften om årsregnskap for banker er endret vedrørende føring av pensjonskostnader og forpliktelser, men pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser innregnes i samsvar med IAS 19. IAS 19 tillater ikke korridormetoden brukt for regnskapsføring av aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap bokføres direkte mot egenkapitalen i den perioden de oppstår. For øvrig er hoveddelen av bankens pensjonskostnader basert på innskuddspensjon, jf. note 8 og nedenfor.

Banken gikk i 2016 over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle ansatte som hadde ytelsespensjon, med unntak av noen få langtidssykemeldte som fortsatt har ytelsespensjon. Dette medførte tilbakeføring og inntektsføring av tidligere påløpte pensjonsforpliktelser i 2016, mens aktuarielle tap ble ført mot bankens egenkapital.

Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Generelt kan det likevel opplyses at som virkelig verdi er observerbar markedsverdi benyttet. Gjeldsposter er oppført med pålydende verdi.

Alle tall er oppgitt i 1.000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet.

1.a. Valuta – valutaomregningsregler – valutarisiko

Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9.d. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag.

Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført.

1.b. Finansielle instrumenter – finansielle derivater – rente- og valutainstrumenter. Handelsportefølje

Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater.

Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt andre pengemarkedsinstrumenter.  Banken skal i henhold til vedtatt policy ikke involvere seg i andre finansielle derivater enn eventuelt renteswapper for å redusere bankens renterisiko. Prinsippene for å klassifisere finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler er basert på to forhold:

  • Intensjonen med anskaffelse må være kortsiktig eie (trading-virksomhet)
  • Posten må kunne omsettes i et marked (børs) som gjør trading-aktivitet mulig. Pr. 31.12.2018 er ingen del av bankens finansielle omløpsmidler vurdert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Notekravene for utlån og finansielle instrumenter følger IFRS 7, men vurderingsreglene følger fortsatt norsk regnskapslov og årsregnskapsforskriften. Utlånene vurderes i henhold til IAS 39, og bokført verdi (amortisert kost) antas å være tilnærmet lik virkelig verdi. Det samme vurderes å gjelde også for bankens beholdning av fastrentelån, idet rentebindingstiden på disse er relativ kort, i snitt 14,5 måneder. Volumene er dessuten små, ca. 359 millioner kroner. Ellers er det i de aktuelle noter gitt opplysninger om virkelig verdi (markedsverdi) i den grad disse er tilgjengelige. Det er ikke foretatt egne beregninger av virkelig verdi for noen finansielle eiendeler, idet bokført verdi for andre finansielle eiendeler i hovedsak antas å stemme godt med virkelig verdi.

1.c. Periodisering – Inntektsføring/ kostnadsføring

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen.

Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis inntektsføres det år dette mottas.

Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med retningslinjer fra Finanstilsynet. I tråd med bankens prising av gebyrer, samt med endringene i reglene for når gebyrene skal periodiseres, utgjør periodiserte gebyrer pr. 1.1. 2018 og 31.12.2018 kr. 0.

1.d. Leasing- / factoringavtaler

Banken har i 2018 hatt to leasing avtaler. Avtalene omfatter kopieringsmaskiner/ skrivere samt mobiltelefoner og løper med en årlig leie på 556, mot 419 i 2017.

1.e. Sikring

Banken anvender renteswapper som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko på fastrenteinnlån.

Sikringsforretninger har til formål å nøytralisere en eksisterende eller forventet renterisiko. Det stilles derfor krav om at det foreligger en høy grad av omvendt samvariasjon i verdiendring mellom et sikringsinstrument og sikringsobjekt.

Sikringsinstrumentets løpende verdiendringer regnskapsføres ikke mens sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen.


Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

– vesentlige finansielle problemer hos debitor
– betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en risikoklasse fra A til K.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement. På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen. Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet. Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier

Overtatt eiendommer

20182017
Eiendom overtatt38.32036.320
Andre eiendeler overtatt2.1221.000
Overtatte eiendeler40.44237.320

Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vert stilt som sikkerhet for slike engasjementer. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelt avvik fra balanseført verdi av misligholdt eller nedskreven engasjement ved overtakelsen klassifiseres som nedskrivning på utlån.

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2018

 1-3 mnd3-6 mnd6-12 mndOver 12 mnd
PM brutto20.61413.59825.86850.401
Nedskrivning20012.353
PM netto20.61413.59825.66838.048
BM brutto32.912367312756.745
Nedskrivning22110001.373
BM netto32.9121462.12755.372
Brutto betalingsmisligholdte fordringer53.52613.96528.995107.146
Netto betalingsmisligholdte fordringer53.52613.74427.79593.420

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2017

 1-3 mnd3-6 mnd6-12 mndOver 12 mnd
PM brutto37.94415.08716.58736.670
Nedskrivning21883010.412
PM netto37.94414.86915.75726.258
BM brutto49.88026.8349061.695
Nedskrivning12.220
BM netto49.88026.8349049.475
Brutto betalingsmisligholdte fordringer87.82441.92116.67798.365
Netto betalingsmisligholdte fordringer87.82441.70315.84775.733

Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån

2018201720162015
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån150.107156.963193.469148.532
Nedskriving15.14723.68021.60323.561
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån134.960133.283171.866124.971
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån16.5266.57410.50332.230
Nedskrivning tapsutsatte lån4.4552.7244.47014.395
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån3.8506.03317.395
Amortiseringer i balansen3021531
Sum nedskrivninger i balansen19.90527.935

Fordeling av lån på risikoklasser

RisikoklasseBrutto utlån pr risikoklasseGarantier pr risikoklasseNedskrivning på individuelle utlånBrutto utlån pr risikoklasseGarantier pr risikoklasseNedskrivning på individuelle utlån
31.12.201831.12.2017
Klasse – A573.34731.521514.84726.998
Klasse – B1.891.41560.3391.723.09671.950
Klasse – C2.134.85370.5961.856.94075.371
Klasse – D1.154.29340.631962.92425.459
Klasse – E973.94844.598887.93635.549
Klasse – F652.52445.946699.75129.750
Klasse – G611.6088.321836.46158.757
Klasse – H231.4408.799158.45724.364
Klasse – I104.9924.614116.07226.854
Klasse – J349.34753.247282.7643.888
Klasse – K213.3322.72319.905210.8734.79227.936
Totalt utlån og garantier8.891.099371.3350,21 %8.250.121383.7320,32 %

 

I % av utlån pr. 31.12.2018 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 1,5 %, mot. 1,6 % pr. 31.12.2017. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en økning fra 0,10 % til 0,14 % prosentpoeng av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en tapsprosent på 0,16 % målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2018, kraftig ned fra 0,40 % i 2017.Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 0,25 % i snitt. Gruppenedskrivningene utgjør 22,5 mill kroner pr. 31.12.2018 mot 22,0 mill kroner i 2017. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor. Andelen lån med pant i fast eiendom er økt fra 84,3 % pr. 31.12.2017 til 87,9 % pr. 31.12.2018.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

Verd Boligkreditt AS

Pr. 31.12.2018 utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS 1.607.431. Pr. 31.12.17 utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS 1.640.466. Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 15% av de overførte lånene. Pr. 31.12.18 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 157.359, mot 157.994 pr. 31.12.17. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 19,50 % i selskapet, tilsvarende 86.844 aksjer bokført til 81.158. Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a.

Brutto eksponering20182017
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner416.962599.861
Brutto utlån til kunder8.891.0998.250.121
Aksjer og andeler316.450276.960
Sertifikater og obligasjoner842.909782.529
Overtatt eiendeler (eiendommer)40.44237.320
Sum eiendeler10.507.8629.946.791
Forpliktelser
Garantier/pantstillelser Norges Bank689.587751.427
Ubenyttet kreditter551.481757.029
Sum forpliktelser1.450.0091.508.456
Sum kreditteksponeringer11.957.87111.455.247
Norges Bank pant318.252

 

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer20182017
Lån med flytende rente8.532.0887.985.435
Lån med fast rente359.011264.686
Sum brutto utlån til kunder8.891.0998.250.121

Utlån, garantier og trekkrettigheter fordelt etter sektor og næring

Brutto utlånGarantierTrekkrettigheter
201820172018201720182017
Personmarked5.856.6625.285.855130.821122.142165.263148.371
Primærnæringen304.972333.21514.26715.09826.71334.808
Industri/bergverk127.649101.2643.9393.74514.49313.997
Bygg og anlegg442.260539.51180.55586.34859.83474.175
Varehandel, hotell og restaurantdrift283.272252.75238.10536.78537.83440.765
Utenriks sjøfart og oljeboring556379105
Transport ellers56.77345.07810.54510.4795.3554.515
Forr. Messig/faglig tjenesteyting og eiendomsdrift.1.593.3961.534.86888.623101.60440.38249.329
Tjenesteyting ellers215.268150.1553.1347.53521.14420.272
Kommuner1.2921.458756180.463370.797
Andre8.9995.586485
Brutto utlån8.891.0998 250.121371.335383.736551.481757.029
Portefølje Verd1.607.3691.640.466
Brutto inkl Verd10.498.4689.890.587

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

UtlånGarantierTrekkrettigheter
201820172018201720182017
Haugesund33,33 %36,89 %35,42 %39,29 %48,04 %44,29 %
Karmøy11,26 %10,36 %15,10 %12,80 %7,74 %16,98 %
Vindafjord18,79 %21,01 %25,32 %25,32 %26,08 %20,75 %
Tysvær12,36 %13,49 %9,40 %9,14 %11,05 %11,68 %
Bømlo4,47 %4,88 %5,20 %4,44 %1,95 %5,85 %
Sveio2,70 %2,99 %0,24 %0,37 %1,73 %0,43 %
Andre17,05 %10,36 %9,31 %8,64 %3,37 %0,02 %
Totalt100 %100 %100 %100 %100 %100 %

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap

20182017
Periodens  nedskrivninger på individuelle lån9.09321.922
Periodens endringer i gruppenedskrivninger500-1.000
Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er nedskrevet6.24219.601
Periodens inngang på tidligere konstaterte tap-537-3.237
Tap garanti3152.028
Amortiseringer1.0041.964
Kostnadsført tap16.61741.278

Endring i nedskrivninger på individuelle utlån

20182017
Nedskrivninger på individuelle utlån 01.01.27.93626.073
Periodens  nedskrivninger på individuelle lån9.09321.922
Tilbakeførte nedskrivninger i år (tidligere avsatt)-17.016-20.519
Amortiseringer (kostnadsført tap)1.0041.964
Amortiserte renter inntektsført-1.112-1.504
Nedskrivninger i balansen pr 31.1219.90527.936

Endring i nedskrivninger på grupper av utlån

20182017
Gruppenedskrivninger 01.0122.00023.000
Periodens endring i gruppenedskrivninger500-1.000
Gruppenedskrivninger pr 31.1222.50022.000

 

 


Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterteRisikovektAnskaffelseskostMarkedsverdiBokført verdi
100 %0                   19.952.000            20.095.997            19.952.000
100 %10797.933.850          798.751.764          797.933.850
100 %2015.123.450            15.008.619            15.123.450
0 %1009.900.000              9.838.766              9.900.000
Sum842.909.300843.695.146842.909.300

Hele beholdningen er i norske kroner og papirene med 0 i risikovekt er garantert av stat eller tilsvarende myndighet. OMF porteføljen er vektet 10 % og 20 % er senior bank papirer. 100 % vekter er papirer utstedt av selskaper vi er aksjeeiere og som tilbyr produkter vi formidler til våre kunder.

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

VirksomhetAntallAnskaffelseskostBalanseført verdiVirkelig verdi
DNB Global Treasury159.237             154.328.410             144.067.531        144.067.531
DNB Aktiv 50      7.2152.049.424                2.076.176           2.076.176
Sum156.377.834146.143.707146.143.707

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2018 0,71. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2018, hensyntatt kursregulering.

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper                                                 

20182017
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner9.9003.000
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån00
Sum9.9003.000
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner9.9003.000

Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

 

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

VirksomhetAntallAnskaffelses-kostBalanseført verdiVirkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank3.578373.390373.390404.314
Sum373.390373.390404.314

Aksjer anleggsmidler

Ikke børsnoterte.

Aksjer:Org.nrAntallEierandelBokført VerdiVirkelig Verdi
A-media AS952 940 4061806,21 %180180
BALDER BETALING AS918 693 009550.1362,93 %10.52910.529
Bankenes ID-Tjeneste AS988 477 0526.6006,60 %6,66,6
Brage Finans AS995 610 7603.519.5703,10 %32.55732.557
Eiendomskreditt AS979 391 28593.5553,04 %9.6859.685
Eiendomsmegler A AS893 527 70215531,00 %1.3411.341
Eksportfinans ASA816 521 432940,04 %1.4232.261
FK Haugesund AS994 824 554121,00 %120120
Frende Holding AS991 410 325104.5801,55 %13.02913.029
Kredittforeningen for Sparebanker986 918 9309201,84 %9481.090
Langevåg Bygdatun AS980 827 2243004,90 %2.0032.003
Norgesinvestor Opportunities II AS997 384 2535.0001,70 %200314
NorgesInvestor Proto AS812 746 16260.0006,85 %6.0009.370
Norne Eierselskap AS992 881 4613.573.5961,94 %1.1711.171
Spama AS916 148 6901220,39 %1313
Verd Boligkreditt AS994 322 42786.84419,50 %88.15888.158
Vindafjord Tomteselskap AS995 051 4273005,45 %301301
VN NORGE AS821 083 0522,41203E+150,10 %2.2572.257
Diverse aksjeposter1421010
Sum aksjer169.932174.396

 

Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.18132.055
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året0
Tilgang gjennom året37.877
Reklassifisert fra omløpsaksjer
Avgang gjennom året
Ny bokført beholdning pr. 31.12.18169.932

Note 5

 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 

5.a. Verdsettelse

Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.  Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.  Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

5.b. Spesifikasjon av postene

MaskinerInventarKjøretøyIT programvareBygningerTekniske innstallasjonerSum
Anskaffelseskost 01.01.184.7351.5982.1063.54924.3307.173
Tilgang 20185812848813.4359
Avgang til anskaffelseskost-321
Akk. Av og nedskrivninger-1.856-564-938-1 690-755-566-6.368
Bokført verdi 31.12.183.4601.3181.7285.29523.5856.60741.993
Økonomisk levetid5 år7 år5 år5 år50 år20 år
AvskrivningsmetodeLineærLineærLineærLineærLineærLineær

Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene.

Posten ”bygninger etc.” består av:

Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgaten 117 (utleiebygg)

Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 20,6 mill. kroner og et areal på 3.335 m2. Av dette arealet har ca. 105 m2 vært leid ut mesteparten av 2018, men fra slutten av året benyttes alt til egen virksomhet. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 10,5 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene har i 2018 vært utleid i sin helhet. Totale leieinntekter utgjorde i 2018ca 1.068. og i 2017 ca. 1.091.  Bankens øvrige kontorer drives i leide lokaler, med en total husleie for året på ca. 2.902 (2.801 i 2017).


Note 6

 

Ansvarlig kapital

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon:20182017
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1240.000235.000
Innfridd i året075.000
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån080.000
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12240.000240.000
Herav ansvarlig lån 31.12125.000125.000
Egenkapital
Sparebankens fond 1/1881.185830.542
Gavefond 1/112.27210.273
+ Årets resultat etter skatt87.48760.868
Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8.c.304755
Herav overført til gavefond 31.123.0003.000
– Uttak/ disponering av gavefond i året2.8931.001
Gavefond 31/1212.37912.272
– overført til utbytte8.1256.250
– overført til utjevningsfond2.8981.730
Sparebankens fond 31/12956.926881.185
Sum opptjent egenkapital, inkl. utjevningsfond 2922975.410896.378
Egenkapitalbevis
Egenkapitalbeviskapital tatt opp i 2016125.000125.000
Overkursfond541541

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 11.023, samt tillegg av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, 304, ført direkte mot egenkapitalen i 2018, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån.

Det andre fondsobligasjonslånet, pålydende 35 mill kroner og tatt opp i 2009, er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i 2011. Lånet ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånet på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år. Lånet har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Vedtatte endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil utslagene av nedtrappingen ikke bli store, kun 1 mill kroner i 2018 og 9,5 mill kroner i 2019. Rentebetingelser på løpende fondsobligasjonslån: 35 mill kroner til desember 2019: Nibor + 4,7 % og 80 mill kroner til juni 2022: Nibor +3,5%.

Bankens ansvarlige lån (125 mill kroner) ble tatt opp i juni 2014. Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes den del av lånet som inngår i ansvarlig kapital ned med 20 % hvert år dersom lånet ikke refinansieres. Rentebetingelser: Nibor + 1,7 %.

Andel ordinært ansvarlig lån som inngår i ansvarlig kapital etter regler som gjaldt ved opptak av lånet:

2017201820192020202120222023
125.000125.000100.00075.00050.00025.0000

Tabellen ovenfor viser hvor stor andel av det ansvarlige lånet som vil inngå i ansvarlig kapital pr. 31.12 det enkelte år dersom banken ikke refinansierer lånet i 2019.

Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år 2018 9.206 (9.808) og fordeler seg på følgende hovedposter:

Renter: 9.127 (9.605)

Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: 79 (203)

6.c Egenkapitalbevis.

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis 30.6.2016. Det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. Tegningskurs kr. 105 pr. egenkapitalbevis. Omsetningskurs 31.12.2018: 108

Oversikt over de 20 største eiere

NavnAntallEierandel
TBT AS         60.0004,80 %
Annekset AS         50.0004,00 %
Bømmelfjord AS *         47.6003,81 %
Helgevold Holding  AS         47.6003,81 %
MJ Tveit AS         30.0002,40 %
Luster Sparebank         28.6002,29 %
Lillesands Sparebank         28.6002,29 %
Otto Johannessens fond til innkjøp         28.0002,24 %
TS Industri Invest AS         25.3002,02 %
Vestbø, Kurt Stein Stensen         24.7001,98 %
Kaldheim, Ove         20.2001,62 %
Munkejord, Kjell Olav         20.0001,60 %
JBS Invest AS         20.0001,60 %
Helgesen, Kjell         20.0001,60 %
Sohl AS         19.1001,53 %
Tysvær Bygdeblad AS         19.0001,52 %
Nordhaug Invest AS         19.0001,52 %
Skrunes, Arne Johan         18.8001,50 %
J. Tveit  AS**         18.0001,44 %
Nieblok Invest AS         15.0001,20 %
Sum 20 største eiere        559.50044,76 %

 

* Bømmelfjord AS kontrolleres av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre.

** J. Tveit AS kontrolleres av Jone Tveit, som er fast møtende varamedlem til bankens styre.

Oversikt over eierbrøk

20182017
Sparebankens fond956.926881.185
Gavefond12.37912.272
Sum bankens kapital969.305893.457
Egenkapitalbeviskapital125.000125.000
Overkursfond541541
Utjevningsfond6.1042.922
Sum eiernes kapital131.645128.463
Total egenkapital1.100.9501.021.920
Bankens andel av egenkapital før/ etter utbytteutdeling87,30 %88,0 %86,9 %/ 87,4%
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/ etter utbytte12,70 %12,0 %13,1 %/ 12,6%

Resultat og utbytte pr. egenkapitalbevis

Bankens overskudd etter skatt utgjorde for året 87.487. Egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde for 2018 basert på 12,6 % eierandel 11.023.

20182017
Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat11.0237.981
Antall utstedte egenkapitalbevis1.250.0001.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis8,816,38
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (78,37 % utdeling)6,505,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis2,311,38

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsvalgte i banken.

Verv/ stillingNavnAntall
Adm. banksjefBente Haraldson Syre300
BanksjefTorsten Langeland200
BanksjefTove Sternhoff1.500
ØkonomisjefSteffen Næss100
Styrets lederReidar Pedersen2.400
Styrets nestlederJohn Erik Hagen200
StyremedlemJone Tveit18.000
StyremedlemBorgny Eidesvik57.200
Styremedlem, ansattvalgtMerethe Hansen2.500
Leder i forstanderskapetSigmund Lundal1.000
Medlem i forstanderskapetBerit Gjellesvik1.000
Medlem i forstanderskapetLeif Henry Espevoll1.000
Medlem i forstanderskapetEivind Iversen2.000
Medlem i forstanderskapetHilde Marie Juul300
Medlem i forstanderskapetAnne Lise Mulvik Liestøl400
Medlem i forstanderskapetFrancisco Munoz3.000
Medlem i forstanderskapetEleisabeth Haugen Skeie200
Medlem i forstanderskapetSteinar Strand9.600
Medlem i forstanderskapetOlav Granberg2.900
Medlem i forstanderskapetIrene Stuhaug500
Medlem i forstanderskapetEli Margrethe Hauge5.000
Medlem i forstanderskapetTønnes B Tønneesn60.000
Medlem i forstanderskapetKjell Helgesen20.000

En eierpost er definert som kontrollert av vedkommende når man eier mer enn 50 % i et selskap som eier egenkapitalbevis i banken.

6.d. Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5 % fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5 %. Motsyklisk bufferkrav økte ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank nå utgjør 12,0 %. Ved maks motsyklisk buffer, 2,5 % vil kravet øke til 12,5 %. Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2 % systemrisikobuffer.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen normalt løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål skal oppfylles med god margin. Våren 2017 meddelte Finanstilsynet sin nye kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, og banken fikk et SREP tillegg på 2,9 %. Dette gjør at banken har et krav til ren kjernekapital på 14,9 % som banken skal oppfylle pr. 31.12. 2018 både på konsolidert og på morbank nivå. Eierandel i Verd boligkreditt ble konsolidert med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Fra 1. kvartal 2018 har også eierposter på under 10 % i finansielle samarbeidsselskaper blitt konsolidert inn i kapitaldekningen. Dette svekker bankens samlede kapitaldekning, og banken har tatt høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5 % av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital

Kjernekapital20182017
Ren opptjent kjernekapital (Sparebankens fond/gavefond etter fradrag ev immatr. eiendeler 5.295)               970.115892.829
Egenkapitalbeviskapital               125.541125.541
Sum ren kjernekapital            1.095.6561.018.370
Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader)               114.000114.899
Sum kjernekapital            1.209.6561.133.269
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader)               124.830124.799
Netto tilleggskapital               124.830124.799
Sum tellende ansvarlig kapital            1.334.4861.258.068
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 %831.286794.102
Beregningsgrunnlag; vektet verdi av20182017
Regnskapsposter/ utenombalanseposter            5.864.3045.413.222
Operasjonell risiko               425.700415.015
– Fradrag i beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlag            6.290.0035.799.581
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag21,2221,69 %
Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag19,2319,54 %
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag17,4217,56 %
Uvektet kjernekapitalandel10,3710,49 %
Ren kjernekapital, konsolidert med Verd Boligkr 19,50 % og Brage 3,10 %.15,9416,55 %
Uvektet kjernekapital, konsolidert på samme måte8,169,38 %

 

Beregningsgrunnlag for banken, fordelt på engasjementskategorier20182017
Lokale og regionale myndigheter                 15.33434.362
Institusjoner                 87.344130.421
Foretak               326.705296.628
Massemarkedsengasjementer                 31.20469.530
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom            4.764.0114.271.638
Forfalte engasjementer               169.231171.837
Obligasjoner med fortrinnsrett                 75.66674.522
Andeler i verdipapirfond                  2.4171.387
Egenkapitalposisjoner               312.083239.205
Øvrige engasjementer                 80.30995.038
Samlet beregningsgrunnlag for kredittrisiko            5.864.3045.384.566
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko               425.700415.015
Samlet beregningsgrunnlag            6.290.0045.799.581

 


Note 7

 

Likviditetsforhold – finansiering

 

7.a. Likviditetsrisiko

Totalt< 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 år> 5 årUten løpetid
Eiendeler: 
Kontanter og fordringer på sentralbanker584.418567.13317.285
Utlån til og fordringer på kredittinst.416.962259.602157.360
Aksjer, ek-bevis,grunnfond316.450316.450
Utlån til og fordringer på kunder8.891.09940.560121.680365.0402.433.6005.845.71984.500
– Tapsnedskrivninger-42.405-42.405
Overtatte eiendeler40.44240.442
Obligasjoner og sertifikater842.90915.009181.711603.88242.307
Øvrige eiendelsposter med restløpetid27.50027.500
Eiendeler uten restløpetid49.88649.886
Sum eiendelsposter11.127.261909.804121.680546.7513.194.8425.888.026466.158
Gjeld: 
Gjeld til kredittinstitusjoner3.1643.164
Innskudd fra og gjeld til kunder8.612.6905.947.377576.5531.828.189206.57154.000
Obligasjons-/sertifikatlån1.099.7411.099.741
Øvrig gjeld med restløpetid70.93819 43515.81129.6856.007
Ansvarlig lånekapital124.830124.830
Fondsobligasjon114.947114.947
Egenkapital1.100.9511.100.951
Sum gjeld og egenkapital11.127.2615.969.976707.3111.857.8741.437.14954.0001.100.951
Netto likviditetseksp. på balanseposter-5.060.172-585.631-1.311.1231.757.6935.834.026-634.793
Likviditetsrisiko utenombalanse poster
Nettosum alle balanseposter-5.060.172-585.631-1.311.1231.757.6935.834.026-634.793

Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av

Fastrenteinnskudd/ innskudd bundet på 31 dager og BSU.

Likviditetsrisiko

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 85 % av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 350 mill NOK.  Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.18 en indikator som utgjør 135 %.

Haugesund Sparebank har i 2018 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Banken har lav grad av finansiering i obligasjonsmarkedet, men opplever god tillit og har god kontakt med pengemarkedet. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.18, til bokført verdi, netto overført 1.607,4 mill kroner til selskapet, en reduksjon på ca. 33 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

 

7.b. Renterisiko

Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser 

Totalt< 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 år> 5 årUten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker584.418567.13317.285
Utlån til og fordringer på kredittinst.416.962416.962
Egenkapitalsbevis, aksjer, andeler  etc.316.450315.450
Utlån til og fordringer på kunder8.891.0998.504.802386.297
Tapsnedskrivninger-42.405-42.405
Overtatte eiendeler40.44240.442
Obligasjoner og sertifikater842.909842.909
Øvrige rentebærende eiendelsposter0
Ikke rentebærende eiendelsposter77.38677.386
Sum eiendelsposter11.127.26101.259.8719.071.935386.297408.158
Gjeld til kredittinstitusjoner3.1643.164
Innskudd fra og gjeld til kunder8.612.6908.612.690
Øvrig rentebærende gjeld1.099.7411.099.741
Ikke rentebærende gjeld70.93670.936
Ansvarlig lånekapital124.830124.830
Fondsobligasjonslån114.947114.947
Egenkapitalbevis125.541125.541
Egenkapital975.410975.410
Sum gjeld og egenkapital11.127.26101.339.5188.615.854001.171.887
Netto renteeksponering  på balansen-79.647456.081386.2970-763.729
Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskap.-0,75 %4,29 %3,64 %0-7,20 %

Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

7.c. Valutarisiko.  Se note 1.a.

7.d. Gjeld

Obligasjonsgjeld etc.

ISINnr.:Type lånForfallLånebeløpRente
NO 0010782980SeniorlånJan. 20250 millionerNibor + 0,63 %
NO 0010735517SeniorlånMai. 21150 millionerNibor + 0,72 %
NO 0010815061SeniorlånJan. 22400 millionerNibor + 0,60 %
NO 0010823446SeniorlånSep. 21300 millionerNibor + 0,60 %
NO 0010712847Ansvarlig lånJun. 24125 millionerNibor + 1,70 %
NO 0010551781FondsobligasjonDes. 1935 millionerNibor + 4,70 %
NO 0010796550FondsobligasjonJun. 2280 millionerNibor + 3,50 %

 

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder

20182017
Gjeld til kredittinstitusjoner3.1646.219
Rente, årlig veid gjennomsnitt0,46 %0,40 %
Innskudd fra kunder8.612.6908.223.954
Rente, årlig veid gjennomsnitt1,01 %1,03 %

Note 8

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

8.a. Lån til og sikkerhetsstillelse overfor

ForstanderskapetLån/SikkerhetsstillelseHonorarer
Leder Sigmund Lundal59.500
Nestleder Gunnvor Bakke2.720.0008.000
Medlemmer i forstanderskapet
Berit Gjellesvik5.700
Elisabeth Haugeen Skeie1.895.0000
Torunn Kaasamoen2.000
Leif Aalvik13.700
Ellen Markhus10.199.0000
Vibeke Bjerkvik4.000
Nils Konrad Bua3.088.0002.000
Aril Bjordal2.000
Francisco Munoz1.962.0000
Steinar Strand6.000
Leif Henry Espevold4.000
Kjersti Skogland Urrang2.000
Mari Kjølstad Tenden2.000
Morten Hedegaard Larsen2.720.0002.000
Finn Nistad250.0002.000
Ingfrid Nilssen0
Marit Øverland Ilstad4.341.00025.200
Trygve Hebnes3.485.0002.000
Solfrid Hjortland Kinn1.250.0002.000
Olav Granberg0
Hans Sandvold2.000
Irene Stuhaug2.000
Eli Margrethe Hauge2.000
Tønnes B. Tønnessen2.000
Kjell Helgesen2.000
Kirsten Sylvi Gloppen2.000.0002.000
Johannes Tor Geir Johansen2.000
Marit Synnøve Frantsen0
Eyvind Iversen1.057.0000
Hilde Marie Juul2.360.0002.000
Anne-Lise Liestø2.730.00025.700
Wenche Endresen1.199.0000
Paal Nebylien4.627.0002.000
Rolf Lillehammer3.676.00023.200
Grethe Solheim1.668.0002.000
Dan Andre Arsvold2.000
André Sæbø793.0006.000
Styret
Styrets leder Reidar Pedersen173.700
Styrets nestleder John Erik Hagen1.174.000123.000
Styremedlemmer
Borgny Eidesvik103.000
Liv Reidun Grimstvedt103.000
Benedicte Storhaug103.000
Thorleif Thormodsen til 26.02.1816.600
Jone Tveit1.965.00094.000
Fra de ansatte
Hans Olav Omland1.921.000103.000
Merethe Hansen3.706.000103.000
Fast møtende varamedlem
Marius Selsø Håkonsen60.000
Ekstern Revisor
Lån til bankens øvrige ansatte 174.488.992

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2018 utgjort et snitt på 1,50 %, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet med 0,86 mill kroner i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Ved utgangen av 2018 hadde banken 67 ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 10 på deltid.  Dette utgjør til sammen 68,26 årsverk, en økning på 2 årsverk siden forrige årsskifte.

Banken har i tillegg kantinemedarbeider, vaktmester og 4 renholds ansatte, alle på deltid, som til sammen utgjør vel 2 årsverk.

8.b. Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte

Lån/SikkerhetsstillelseLønnAnnen godtgjørelsePensjonskostnaderBonus 2018
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre8.745.0001.517.300173.000990.19720.076
Banksjef Torstein Langeland5.062.0001.127.833185.000207.01720.076
Økonomisjef Kåre Gullhaug986.834132.000235.69120.076
Banksjef Tove Sternhoff2.475.000750.592177.000150.03920.076
Økonomisjef Steffen Næss3.690.000770.742183.000121.61820.076
Leder digitalen kanaler og kundeopplevelser, Lillian Medby Morisbak5.187.000801.22528.00082.98720.076
Leder for Risikostyring og Compliance, Thor Krukhaug163.839 2.60014.2223.346

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Om økte pensjonskostnader for banken i denne forbindelse, se tabell lønn etc. i denne note.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

8.c. Pensjonsforpliktelser

I 2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte og ektefellepensjon for tidligere leder av banken. Banken har pr. 31.12.2018 3 gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7 % for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1 % mellom 7,1G og 12 G. I tillegg har banken en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kom spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Banken er med i AFP ordningen for bank og finans. Dette er en livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Ordningen skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet.

Årets pensjonskostnad fremkommer slik:20182017
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arbeidsgiveravg.29
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser21,335
Administrasjonsomkostninger12,54
Kostnadsført arbeidsgiveravgift7,24
Sum beregnede pensjonskostnader sikret ordning4172
Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift5.5595.128
Kompensasjonsordning over drift1035763
Totalt bokførte pensjonskostnader6.6355.963
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser20182017
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser gammel ytelsesordning391337
Estimert verdi av pensjonsmidlene00
Forpliktelse kompensasjonsordning alle ansatte3.0201.984
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning3.4112.321
Pensjonsforpl. servicepensjon adm. banksjef20182017
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. avg520777
Estimerte påløpte tilleggspensjonsforpliktelser adm. banksjef inkl. avg.2.0761.388
Pensjonsforpliktelser servicepensjon/ adm. banksjef inkl. avg.2.5962.165
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. arbeidsgiveravgift6.0074.486

 

Aktuariell gevinst oppstått gjennom året er ført mot egenkapitalen med 305.


Note 9

Diverse andre tilleggsopplysninger

 

9.a. Skatt

Skattekostnaden består av:

BETALBAR  SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år, samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige.

UTSATT SKATTEFORDEL

Kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse.

RESULTATFORSKJELLER 

Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller: ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.) skattefrie inntekter

Midlertidige resultatforskjeller: Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

SKATTER

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Skatteberegning:20182017
Resultat før skattekostnad114.43680.551
Kostnader som ikke er fradragsberettiget58,9146
Ikke skattepliktige inntekter-12.929-7.838
Endring i midlertidige forskjeller10.784-319
Skattepliktig inntekt112.35072.540

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Beregning av skatt20182017
Inntektsskatt (25 % av 112.350)28.08818.135
Formuesskatt 15 %1.5971.471
Betalbar skatt (i balansen)29.68519.606
Netto økning utsatt skattefordel-2.69680
For mye avsatt skatt forrige år-40,1-3
Årets skattekostnad (i resultatregnskapet)26.94819.683

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.  Det er beregnet utsatt

skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

20182017Endring
Driftsmidler-1.785-975810
Nedskrivning verdipapirer-9.838-1.4068.432
Negativ saldo tapsskjema-134-167-33
Pensjonsforpliktelser-6.007-4.4861.521
Ikke skattlagt salgsgevinst21627054
Sum midlertidige forskjeller-17.548-6.76410.784
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (-)-17.548-6.764
Utsatt skatt/utsatt skattefordel (-)-4.387-1.6912.696

9.b. Annen gjeld/ andre eiendeler

Posten annen gjeld består av:

Annen gjeld:2018
Betalbar skatt:29.685
Skattetrekk2.274
Utbytte egenkapitalbevis8.125
Leverandørgjeld2.069
Avsatt bonus1.400
Øvrige kreditorer4.581
Sum annen gjeld48.134

Andre eiendeler består av:

Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: 719

9.c. Sikringsfondsavgift – Garanti for innskudd

BANKENES SIKRINGSFOND

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Fondet pliktet for 2018 å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank, etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften ble fram til og med 2012 bare innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. Fra og med 2013 blir avgiften innkrevd med full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. I 2018 har avgiften utgjort 5.052, mens avgiften for 2017 utgjorde 4.778.

Nytt fra 1.1.2019 er dekning av innskudd etter livshendelser(arv, skilsmisse, salg av hus) utover de 2 millioner som allerede er dekket av tidliegere regelverk.EU tilpasninger ser ut til å medføre at det maksimale beløp som fondet kan dekke vil bli redusert, kanskje ned til 100.000 Euro i løpet av noen år. Sikringsfondet vil dessuten i den forbindelse også bli delt i to fond, Innskuddsgarantifond og Krisetiltaksfond.

9.d. Forpliktelser og betingede forpliktelser                                                

Garantier20182017
Lånegarantier281.376270.222
Betalingsgarantier34.69438.686
Kontraktsgarantier40.60259.829
Annet garantiansvar14.66314.999
Sum garantier371.335383.736

Vedrørende garantier, se også note 2.

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet i Norges Bank:

Eiendeler stillet som sikkerhet i Norges Bank20182017
Obligasjoner i banker, kredittforetak etc.220.000255.583
Pengemarkedsfond112.632112.108
Sum bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet332.632367.691

9.e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Banken har i mange år vært Haugesund Kommune sin bankforbindelse og har i denne forbindelse stått for administrasjon av diverse tjenester for kommunen med tilsluttede etater. Haugesund Sparebank er bank også for Tysvær, Karmøy, Sveio, Etne, Vindafjord og Utsira kommuner, og står for og diverse tjenester også for disse kommunene.

9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon

Posten består av:20182017
Inntekter bankterminaler548754
Provisjon kredittkort1.2121.389
Gevinst ved salg driftsmidler504344

9.g. Andre driftskostnader, spesifikasjon

Posten består av:20182017
Reparasjon og vedlikehold maskiner, transportmidler etc.3.4823.727
Leie maskiner, utstyr etc.326298
Kontingenter/ avgifter756657
Totale kostnader v/ leide lokaler3.9963.882
Diverse kjøpte tjenester2.3912.152
Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap1.128879
Forsikringer449496
Representasjon/ gaver70141
Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån/ ek-bevis556549
Bankteknisk forbruksmateriell465465

9.h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter

Posten består av:20182017
Verdipapiromsetning og forvaltning2.0892.102
Betalingsformidling inn-/ utland13.47111,852
Betalingsformidling interbank1.3782.177
Depotgebyr1.4131.415
Gebyr nattsafe og oppbevaring540604
Provisjonsinntekter forsikringssalg6.3055.988
Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner3.1452.054
Provisjon kredittformidling Verd Boligkreditt AS etc11.74010.155

9.i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster

Sosiale kostnader

Posten består av:20182017
Arbeidsgiveravgift6.5036,014
Finansskatt2.3022.182
Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine,  velferdsordninger3.3323.228

 

Administrasjonskostnader

Posten består av:20182017
Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc.190208
Ekstern databehandling18.96617,116
Sponsorkostnader8.6139.391
Øvrig reklame og annonser5.4734.728
Representasjon169239
Telefon og porto1.3671.721
Reisekostnader1.5561.816
Kurs/ opplæringskostnader917603
Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc.12886

 


Note 10

10. Nøkkeltall

(beløp i hele 1.000 kroner)

 RESULTATREGNSKAP2018 % av GFK2017 % av GFK
Renteinntekter og lignende inntekter311.1902,93293.8902,87
Rentekostnader og lignende kostnader118.9061,12112.3871,10
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER192.2841,81181.5031,77
Utbytte7.5460,077.5480,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester45.6440,4342.0180,41
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester4.8640,054.6380,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer2.6280,024.7460,05
Andre driftsinntekter2.1200,023.5790,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER53.0740,5053.2530,52
SUM DRIFTSINNTEKTER245.3582,31234.7562,29
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader59.4610,5654.9910,54
Administrasjonskostnader37.3790,3535.9080,35
Ordinære avskrivninger9.3680,066.5340,06
Andre driftskostnader16.7070,1616.0870,16
SUM DRIFTSKOSTNADER119.9151,13113.5201,11
DRIFTSRESULTAT FØR TAP125.4431,18121.2361,18
16.6180,1641.2780,40
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP108.8251,0379.9580,78
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler5.6101,055930,01
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT114.4351,0880.5510,83
Skatt på ordinært resultat26.9480,2519.6830,19
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET87.44870,8260.8680,59
     
Gjennomsnittlig forvaltningskapital10.616.90210.234.624

 


Note 11

Offentliggjøring av annen informasjon i henhold til kapitalkravsforskriften

I henhold til forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker m.v. (kapitalkravsforskriften) § 45-1 skal banken offentliggjøre utvidet informasjon rundt risikostyring og kapitaldekning minst en gang årlig. Informasjonen kan gis i bankens årsrapport, eller som et eget dokument som offentliggjøres på internett samtidig med årsrapporten. Banken har valgt å offentliggjøre informasjonen i et eget dokument benevnt Pilar III.  I en viss grad er det sammenfallende informasjon som i notene, og der det er funnet hensiktsmessig er det henvist til gjeldende note.