Scroll ned ...

Lokal, nær og personlig

Vi fikk 2018 nye kunder i 2018!

Illustrasjon

Visjon, verdier, forretningsidé og forretningsmessige mål/strategier

2018 i tall

Resultat / mill. nok
Resultat etter skatt / mill. nok
Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Kommentar fra administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

2018 er nå lagt bak oss. Da er det veldig gledelig at Haugesund Sparebank har lagt bak seg et nytt år med et godt resultat, god utvikling og fortsatt god tilstrømning av kunder. Vi kan si oss godt fornøyd med at bankens drift har vært preget av god og stabil inntjening, hvor vi har hatt god etterspørsel både fra nye og eksisterende kunder.

I 2018 kom banken ut med et årsresultat etter skatt på 87,5 millioner kroner, som er det beste i bankens historie. Forvaltningskapitalen ble ytterligere styrket og utgjorde ved utgangen av året 11,1 milliarder og 12,7 milliarder kroner inkl. utlån overført til Verd Boligkreditt AS. Banken har en kapitaldekning på 21,22 prosent, mens den rene kjernekapitalprosenten er på 17,42. Dette er høyere en bankens måltall og over myndighetenes krav. Dette er dermed et år vi kan si oss svært godt fornøyd med.

I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund.

Utlån og innskudd

% Utlån / Vekst
% Innskudd / Vekst

Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital

 RESULTATREGNSKAP20182017
Beløp% av gfkBeløp% av gfk
Renteinntekter og lignende inntekter311 1902,93293 8902,87
Rentekostnader og lignende kostnader118 9061,12112 3871,10
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER192 2841,81181 5031,77
Utbytte7 5460,077 5480,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester45 6440,4342 0180,41
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester4 8640,054 6380,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer2 6280,024 7460,05
Andre driftsinntekter2 1200,023 5790,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER53 0740,5053 2530,52
SUM DRIFTSINNTEKTER245 3582,31234 7562,29
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader59 4610,5654 9910,54
Administrasjonskostnader37 3790,3535 9080,35
Ordinære avskrivninger6 3680,066 5340,06
Andre driftskostnader16 7070,1616 0870,16
SUM DRIFTSKOSTNADER119 9151,13113 5201,11
DRIFTSRESULTAT FØR TAP125 4431,18121 2361,18
 – tap på utlån, garantier mv.16 6180,1641 2780,40
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP108 8251,0379 9580,78
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler5 6100,055930,01
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT114 4351,0880 5510,79
Skatt på ordinært resultat26 9480,2519 6830,19
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET87 4870,8260 8680,59
Gjennomsnittlig forvaltningskapital10 616 90210 234 624

 

Årsberetning

Innledning

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2018 utgjør 114,4 millioner kroner hvorav det er avsatt 26,9 millioner kroner til skatt.

Den økonomiske situasjonen

Etter et positivt 2017 for verdensøkonomien bød 2018 på avtagende vekst gjennom året og økt usikkerhet om den fremtidige utviklingen.

Utviklingen i finansmarkedene

Den innenlandske kredittveksten har ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå samlet sett økt noe gjennom 2018.

Renteutviklingen

Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,0 prosent. Norges Banks hovedstyre besluttet i siste rentemøte i desember 2018 å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

Forvaltnings­kapitalen

Haugesund Sparebanks forvaltningskapital var ved utgangen av 2018 på 11.127,26 millioner kroner. Dette er en økning på 979,4 millioner kroner eller 9,6 prosent det siste året.

Innskudd/dagligbank

Ved utgangen av 2018 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 8.612 millioner kroner. Dette er en økning på 388,7 millioner kroner eller 4,7 prosent fra året før.

Utlån og garantier

Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 8.891,1 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 7,8 prosent i 2018.

Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Det framgår av tallene at utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.

Verdipapirer

Bankens totale bokførte beholdning av sertifikater og obligasjoner er i løpet av 2018 økt med 60,4 millioner kroner til 842,9 millioner kroner. Obligasjonene er i hovedsak utstedt av kredittforetak og banker.

Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2018 utgjør 114,5 millioner kroner eller 1,08 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2017 var på 80,6 millioner kroner eller 0,79 prosent.

Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2018 framgår av note 6d. Tellende ansvarlig kapital er på 1.334,5 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 1.209,6 millioner kroner og tilleggskapitalen 124,8 millioner kroner.

Virksomhets­styring

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner grunnlaget for virksomhetsstyringen i Haugesund Sparebank.Virksomhetsstyring er alle de aktivitetene banken utfører for å styre gjennomføringen av strategier på en best mulig måte.

Risikostyring

Risikostyring er blitt en stadig viktigere del av den strategiske styringen av banken. Målet med risikostyringen er å oppnå en høyest mulig avkastning for kunder og banken, samtidig som bankens risikoer skal holdes innenfor et akseptabelt risikonivå.

Personale, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2018 hadde banken 67 fast ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 10 arbeider på deltid. Dette utgjør tilsammen 65,3 årsverk, en reduksjon på 2,3 årsverk fra forrige årsskifte. Det er utført 68,26 årsverk i løpet av året, en økning på 2 årsverk. Banken har for øvrig ansatt kantinemedarbeider, 4 renholds ansatte og vaktmester, som tilsammen utfører vel 2 årsverk

Likestilling / diskriminering

Banken har løpende fokus på likestilling og følgende er inntatt i bankens bedriftsavtale:

Samfunns­ansvar

Bankens samfunnsansvar har et sterkt fokus i styret. Banken har styrket arbeidet med å utvikle rutiner og retningslinjer for å bevisstgjøre og konkretisere bankens rolle knyttet til samfunnsansvar i enda sterkere grad.

Framtiden

I norsk økonomi har det vært god vekst siden høsten 2016, og arbeidsmarkedet har bedret seg. Oppgangen internasjonalt, høyere oljepris og lave renter har bidratt til å løfte veksten. I følge Norges bank sin pengepolitiske rapport fortsetter oppgangen i norsk økonomi.

Hjertelig takk

Styret vil rette en hjertelig takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og god oppslutning om banken i 2018. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2019, og for utmerket samarbeid.

Regnskap 2018

Resultatregnskap

Eiendeler

Gjeld og egenkapital

Kontantstrøm­oppstilling

Revisjons­beretning

Resultatanalyse 2014 – 2018

Balanseutvikling 2014 – 2018

Noter til regnskapet

Organisasjon

Organisasjonskart

Administrasjonen